نرم افزار حسابداري کاربرد کامپیوتر (مالي و صنعتي)

ویژگی های برجسته

تنظيم شروع و پایان دوره مالي (شمسي- ميلادي)

تعريف ارز و حسابهاي ارزي و نرخهاي برابري آنها جهت استفاده در اسناد

طراحی فرمهای چاپ اسناد حسابداري ، چكهاي پرداختني و گزارشات

انتقال اسناد از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان اسناد انتخابی به آسانی از گروهی به گروهی دیگر

(بین چند دیتابیس) منتقل شده و حسابهای بكار رفته در اسناد انتخابی در صورت موجود نبودن در كدينگ گروه مقصد به طور اتوماتیک ايجاد مي شوند.

امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت ، در گروهي (ديتابيسي) ديگر

نگهداري سابقه عمليات انجام شده روي هر سند حسابداري

ادغام اسناد حسابداري با يكديگر

معرفي مراكز هزينه و پروژه ها جهت استفاده در اسناد به صورت شناور

گزارش گردش مركز هزينه ، پروژه و زيرحساب (تفصيليهاي شناور) در حسابهاي مرتبط

نمايش اسناد به صورت روزانه و يا ماهانه جهت استفاده در دفترنويسي

امكان سررسيدنامه (ثبت اطلاعات چك در اسناد و گزارشگيري از آنها)

ذخيره اتوماتيك اسناد در حافظه موقت و امكان بازيابي سند بعد از خروج ناگهاني (مثل قطع شدن برق)

امكان عطف سندي به سند ديگر و استفاده از آن جهت تهيه گزارش اقلام باز (عطف نشده)

امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین و با فرمهاي چاپ مختلف به همراه نمايش نمودار گزارش

تنظيم نمايش اتوماتيك گزارشات مربوط به چك ، هنگام اجراي برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)

مغايرت گيري بانكي به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك

گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری

استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

اطلاعات پایه

ثبت و ويرايش اطلاعات حسابها در نمودار درختي

معرفي كدينگ حسابها در ۷ سطح (كل، معين و تفصیلی شناور به همراه مراكز هزينه و پروژه به صورت مجزا) و ارتباط دهی آنها با گروه حسابها

تعريف هر سطح حساب با حداكثر طول كد ۹ رقمي و امكان تغيير كد حساب حتي با وجود گردش

گروه بندي حسابها (دائمي يا موقت) در دو سطح به دلخواه کاربر و در صورت نیاز (غير اجباري)

معرفي زیرحسابها (حسابهاي تفصيلي شناور) با گروه بندي دلخواه و انتساب آنها به حسابهاي مورد نياز

تعريف مراكز هزينه ( در سه سطح ) با تعيين نوع مركز (توليدي – خدماتي – سربار)

معرفي پروژه ها جهت استفاده در عمليات حسابداري پيمانكاري و خدماتي

سرشكن كردن هزينه ها بين مراكز هزينه براي حسابهاي هزينه اي به صورت اتوماتيك با ايجاد فرمول تسهيم

تعريف حسابهاي ارزي و مشخص كردن ارز پيش فرض براي هر حساب همراه با تنظيم دقت اعشار آن

تعريف ارزها و نرخ برابري آن ها با ريال

معرفي ماهيت حسابها ( بدهكار / بستانكار ) و حسابهاي بدون ماهيت

تعيين حسابهاي سررسيدنامه (اسناد دريافتني و پرداختني) جهت ثبت اطلاعات چكها در اسناد و گزارشگيري از عمليات چك

معرفي واحد مقدار براي حسابهاي مورد نياز جهت ثبت مقدار در اسناد و نمايش آنها در گزارشات

معرفي انواع سند ( عادي ، سود و زياني، افتتاحيه ، اختتاميه و… )

معرفي بانكها، صندوقها، اسناد دريافتني، پرداختني و در جريان وصول جهت اخذ گزارش برآورد نقدينگي

تعيين دسترسي كاربران به حسابها در هر سطح و اجراي آن در اطلاعات پايه، اسناد و گزارشات

امكان بستن اسناد در محدوده هاي تاريخي بطوريكه كاربران اجازه تغيير در آن محدوده را نداشته باشند

تعريف مشخصه (فیلد) اضافي در حسابها و اسناد جهت استفاده در گزارشات

ثبت اسناد

ثبت اسناد حسابداري و تنظيم كنترلهاي بالانس بودن و توالي تاريخ و شماره اسناد

ثبت اسناد يادداشت (اسنادي با اطلاعات كامل يا ناقص كه در گزارشات نمايش داده نمي شوند)

تبديل اسناد يادداشت به عادي در صورت نياز

ثبت اطلاعات چك و سفته در هر بند سند (تاريخ سررسيد، شماره، مبلغ، طرف مقابل و…)

امكان معرفي دسته چك و سفته و استفاده از آنها هنگام صدور چك در اسناد

راس گيري چك در اسناد حسابداري

درج و حذف اسناد در تاريخهاي گذشته و مابين اسناد قبلي

امكان مرتب سازي اتوماتيك اسناد بر اساس شماره و تاريخ

ادغام چند سند در سندي جديد با امكان حفظ اسناد ادغام شده

اختصاص يك شماره مبنا (غير قابل تغيير) علاوه بر شماره سند بطور اتوماتيك

ثبت مقدار براي هر بند سند ( در صورت لزوم )

تسهیم اتوماتیک هزينه ها بين مراكز هزينه

ثبت ارز، مبلغ ارزی و نرخ برابری آن براي هر بند سند جهت حسابهاي ارزي

ثبت سند در سه وضعيت موقت ، دايم يا تاييد و ايجاد سطح دسترسي كاربران براي هر وضعيت

امكان دسترسي به كليه گزارشات و اطلاعات پايه از داخل اسناد

نمايش ايجاد كننده، ويرايش كننده و تاييد كننده هر سند در ليست اسناد و چاپ سند

نمايش و كنترل مانده و ماهيت حسابها در اسناد

نمایش مانده پروژه در اسناد

ذخيره اتوماتيك سند در حال ويرايش (در صورت قطع برق، سند در حال ويرايش از بين نمي رود)

پر کردن تمامی اطلاعات سند از روي اسناد ديگر

ثبت سند از فايل Excel

امكان جستجو داخل سند

قابليت تنظيم فرمها و ستونها در اسناد

امكان عطف بند سند و استفاده از آن جهت تهيه گزارش اقلام باز

پيوست هر نوع فايل به اسناد

ثبت اسناد اتوماتيك شامل :

سند چكهاي پرداختني شامل عمليات صدور و پاس كردن چكها به طور جداگانه و یا همزمان

سند چكهاي دريافتني شامل عمليات دريافت، در جريان وصول، وصول يا برگشت چك و واگذاري چكها

سند افتتاحيه

سند اختتاميه

سند سود و زيان و بستن حسابهاي موقت

گزارشات

امكانات عمومي گزارشات

کلیه گزارشات در صورت نياز در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است.

امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)

امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر

امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش

امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL

امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز

امكان تهيه نمودار از گزارشات

امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML

امكان ارسال گزارشات از طريق Email

امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر

قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

فهرستها

فهرست گروههاي حساب، سطوح حسابها، زير حسابها (حسابهاي شناور)، مراكز و كليدهاي هزينه، پروژه و اسناد

ترازها

تراز دفاتر ( چهار ستوني ، هشت ستوني ، ارزي ، مقداري )

تراز گروههاي حساب

ترازنامه پايان سال به صورت T

تراز تحلیلی (تجزيه سني)

تراز هشت ستوني از مراكز هزينه

صدور سند ماهانه جهت ثبت دفاتر رسمي

چاپ اسناد روزانه جهت ثبت دفاتر رسمي

دفاتر و گردش

دفتر روزنامه (در صورت نياز به تفكيك حساب)

دفتر حساب ( ريالي ، ارزي ، مقداري و تجميعي )

دفتر و گردش مراكز هزينه و پروژه

گردش زير حسابها ( حسابهای تفصیلی شناور )

گزارش اقلام باز (از بندهاي عطف شده در اسناد)

گزارش صورت مغايرت بانكي (تعيين مغايرت بانكي بطور اتوماتيك از فايل دريافتي از بانك )

صورتهاي خلاصه

صورت خلاصه مراكز هزينه ( شامل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم كه از تسهيم هزينه ها بدست مي آيد )

صورت خلاصه پروژه ها

صورت خلاصه زير حسابها

صورت خلاصه حسابهاي بدون گردش

گزارش برآورد نقدينگي (از بانكها و صندوقهاي تعريف شده در اطلاعات پايه)

سررسيد نامه

صورت خلاصه چكها (گزارشي كامل از چكها در وضعيتهاي مختلف)

سابقه چك (تاريخچه از عمليات انجام شده بر روي هر چك)

ليست چكهاي دريافتي / پرداختي به تفكيك طرف حساب و وضعيت چك ( برگشتي ، وصول شده و…)

ليست چكهاي تحويلي

گزارشات تجميعي

گزارشات تجميعي (مقايسه اي) از دفاتر حساب ، روزنامه و ترازها در سالها يا ماههاي مختلف به صورت ريالي، ارزي و مقداري

طراحي گزارشات

طراحي گزارشات خاص توسط كاربر مانند گزارش سود و زيان

امکانات عمومی مشترک بین سیستم ها

امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

يادداشت

ماشين حساب

مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای  :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

اخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[6.209]1397/12/22امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[6.209]1397/12/22گزارش تراز حسابها- تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارزرجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها- تسعير نرخ ارز / کلیک راست / صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز
[6.207]1397/12/04امکان نمايش سطوح قبلي حساب در دفتر روزنامهرجوع کنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه / صفحه کنترل گزارش / نمایش سطوح قبلی حساب
[6.198]1397/09/05تکميل گزارشات دفاتر و اسناد قانونيرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / دفاتر قانونی
لیست اسناد / نگهداری / بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانوني
گزارشات / دفاتر قانونی
[6.195]1397/08/23بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونيرجوع كنيد به : لیست اسناد / نگهداری / بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانوني
[6.195]1397/08/23تفکيک و تکميل گزارشات دفاتر قانونيرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر قانوني
[6.189]1397/07/07مغایرت گیری اتوماتیک حساب بانکرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / صورت مغایرت بانکی

از این نسخه ، امکان مغایرت گیری با فایل گردش حساب بانکی فراهم شده است. نوع فایل اکسل است و بصورت عمومی برای تمام بانگها قابل استفاده می باشد
[6.188]1397/06/20امکان انتخاب سطح حساب در گزارشات دفتر کل ماهانه و دفتر کل روزانهرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر /دفتر کل ماهانه یا دفتر کل روزانه
[6.184]1397/06/06امکان انتخاب پروژه در صفحه کنترل گزارش تراز دفاتررجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تراز دفاتر
[6.171]1397/02/24امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[6.167]1397/02/01صفحه جداگانه جهت تعيين دسته جمعي دسترسي کاربران به اطلاعات پايهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / کارمندان / ویرایش
[6.163]1396/12/06امکان چاپ فرمت جدید تاریخ و مبلغ در فرمهای ایران چکرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[6.162]1396/11/17امکان غير فعال کردن مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[6.159]1396/11/11امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[6.159]1396/11/11امکان ثبت نرخ ارز بر اساس تاريخرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / ارزها / جدید یا ویرایش

در این قسمت می توانید نرخ ارز را در تاریخهای مختلف ثبت کنید . هنگام صدور اسناد ، نرخ صحیح براساس تاریخ سند استخراج و ثبت می گردد
[6.158]1396/11/01گزارشات "گردش طرفهاي چکها" و "گردش زيرحسابهاي طرفهاي چکها" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / گردش ها
[6.156]1396/10/11امکان انتخاب وضعيت رسيدگي اسناد در صفحات کنترل گزارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / دفاتر / "دفتر حساب" ، "دفتر حساب-ارزی" ، "دفتر حساب-مقداری" ، "دفتر روزنامه" "دفتر حساب-لينک خريد و فروش"
[6.155]1396/09/28گزارش دفتر کل روزانه اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل روزانه
[6.143]1396/07/11راس گيري به دفتر روزنامه اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفتر روزنامه / کليک راست / راس گيري
[6.142]1396/06/27امکان تنظيم هشدار يا خطا هنگام حذف دسته چکهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / عمومي / حذف دسته چکها
[6.127]1396/02/12افزايش سرعت گزارشات دفتر حساب تجميعي،دفتر کل ماهانه و دفتر حساب- لينک خريد و فروشرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب تجميعي / دفتر کل ماهانه دفتر حساب- لينک خريد و فروش
[6.124]1396/02/02افزايش سرعت گزارش دفتر حسابرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب يا دفتر حساب-ارزي يا دفتر حساب-مقداري
[6.123]1396/01/21امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
[6.108]1395/10/28امکان انتخاب پروژه در گزارش تراز تحليليرجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تراز تحليلي
[6.102]1395/09/17گزارش صورت سود و زيان اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه / صورت سود و زيان
[6.101]1395/09/06امکان "ساختن اتوماتيک حسابها و مراکز هزينه و پروژه ها" در انتقال به گروه وابستهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / گروه وابسته / اطلاعات پايه اي که در صورت موجود نبودن بطور اتوماتيک ايجاد مي شوند
[6.097]1395/08/02گزارش "دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني
[6.095]1395/07/27مشخصات قرارداد به پروژه ها اضافه شدرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / پروژه ها / جديد يا ويرايش
[6.094]1395/07/14امکان تنظيم فعال بودن يا نبودن ذخيره اتوماتيک اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ذخيره اتوماتيک اسناد در حال ويرايش
[6.092]1395/07/03گزارش "گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف-2" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالها-گروههاي مختلف / گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف - 2
[6.084]1395/05/17گزارش "گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف- 1"رجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالها-گروههاي مختلف / گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف- 1
[6.073]1394/11/26امکان اخذ گزارش دفتر حساب يا دفتر روزنامه بصورت جمع بندهاي در سطح معينرجوع کنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر حساب يا دفتر روزنامه
[6.068]1394/09/23امکان ثبت "سند معکوس" اضافه شدرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / سند معکوس
[6.068]1394/09/23امکان بالانس کردن اتوماتيک سند موقع ويرايشرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / بالانس کردن سند

در هنگام ثبت سند با انتخاب منوي فوق و يا زدن کليدهاي Ctrl+X سند بطور اتوماتيک بالانس مي شود
[6.054]1394/06/16امکان ارسال پيامک در صفحه ويرايش سندرجوع كنيد به : ليست اسناد / چديد يا ويرايش / عمليات / ارسال توسط پيامک
[6.040]1394/03/19گزارش "دفتر کل ماهانه" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل ماهانه
[6.037]1394/03/11امکان اعلام خطا يا هشدار در چاپ مجدد اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد / چاپ مجدد سند
يا
ليست اسناد / جديد يا ويرايش/ تنظيمات / ذخيره اسناد / چاپ مجدد سند

توجه : اگر فرم چاپ خاصي استفاده مي کنيد ، بايد آن فرم چاپ طوري تنظيم شود که از طريق پيش نمايش قابل چاپ نباشد. جهت تنظيم فرم چاپ با بخش پشتيباني شرکت تماس حاصل نماييد
[6.031]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
[6.030]1394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[6.028]1394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروهاز اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
[6.006]1393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.006]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.005]1393/10/10امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.003]1393/09/24اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[6.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس