نرم افزار اتوماسيون اداری كاربرد كامپيوتر (ارجاعات)

  

اطلاعات پایه

معرفي مشتريان

معرفي واحدها

ثبت مشخصه هاي بايگاني

ثبت گروههاي بايگاني

تعريف دفاتر انديكاتور

ثبت انواع كارها

امكان ثبت و استفاده ازعبارات پيش فرض در نرم افزار

تنظيم مشخصات اصلي سيستم توسط كاربر

ثبت اسناد

امكان تشكيل پرونده جهت هر عنوان كاري(task) ، كه همزمان نتايج مرتبط با آن قابل ثبت خواهد بود.

امكان ارجاع نامه بين واحدها و كاربران مختلف درسيستم (حتي در شعب با فواصل زياد)

امكان ايجاد ضمائم فايلي براي پرونده ها از قبيل نامه هاي ارجاع شده و امكان مشاهده آن ها.

امكان تعيين تاريخ و مهلت ارجاع، همزمان با امكان پاراف كردن نامه هاي رسيده و ارجاع آنها

نمايش كارتابل شخصي هر كاربر به تفكيك ارجاعات ارسالي و دريافتي و امكان ثبت نتيجه براي هر پرونده كاري و ارجاع آن به ساير كاربران سيستم

امكان طبقه بندي پرونده ها به دو دسته عادي و محرمانه و تعيين دسترسي كاربران خاص به پرونده هاي محرمانه

ارتباط با ساير نرم افزارها (خريد و فروش، انبار، حقوق دستمزد و ..) كه امكان فراخواني اطلاعات آنها را جهت تهيه فرمهاي اداري (مثل فرم درخواست
خريد كالا، ماموريت و مرخصي كاركنان و..) به صورت paperless فراهم مي سازد.

نمايش درختي چرخه ارجاعات هر پرونده كاري

امكان ثبت گزارش كار روزانه توسط هر كاربر

بایگانی اسناد

امكان معرفي مشخصه هاي دلخواه جهت بايگاني اسناد

تعريف گروههاي بايگاني براي تفكيك اوليه اسناد و مدارك

تعريف دفاتر انديكاتور با امكان صدور شماره اتوماتيك با فرمتهاي دلخواه

امكان بايگاني نامه هاي ارسالي و دريافتي ، تصاوير اسكن شده ، فكسها، نامه هاي الكترونيك و ساير مداركي كه به صورت فايل موجود باشند.

امكان مشاهده ، ويرايش ، چاپ و ثبت مشخصه هاي بايگاني جهت اسناد

امكان دستيابي به اسناد و مدارك از طريق جستجوي سريع مشخصه هاي بايگاني

امكان صدور نامه هاي جديد شامل :

شماره گذاري وثبت تاريخ اتوماتيك نامه با توجه به انديكاتور انتخاب شده و. . .

امكان طراحي و ذخيره قالبهاي استاندارد براي نامه ها

گزارشات

گزارش فهرست پرونده ها با امكان انتخاب مشتري ، نوع كار، تعيين وضعيت ، محدوده تاريخي و . . .

گزارش فهرست ارجاعات با امكان انتخاب وضعيت ارجاع،ارجاع دهنده،ارجاع شونده و . . .

گزارش فهرست گزارش كارهاي كاربران

گزارش فهرست اسناد بايگاني شده

امکانات عمومی مشترک بین سیستم ها

امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

يادداشت

ماشين حساب

آخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[1.161]1397/10/04حداکثر حجم پيوست اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / پيوست
[1.161]1397/10/04امکان صدور درخواست مرخصي توسط فرد ديگررجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های مرخصی / جدید
[1.159]1397/09/19گزارش فهرست برگه های مرخصی اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / فهرستها
[1.157]1397/08/21اضافه شدن برگه های ماموریترجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های ماموریت
[1.154]1397/08/01اضافه شدن برگه های مرخصیرجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های مرخصی
[1.150]1397/02/22امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[1.139]1396/01/19امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
[1.124]1395/08/25يادداشت مديران به گزارشات روزانه اضافه شدرجوع كنيد به : پرونده ها / گزارشات کار / جديد يا ويرايش / يادداشت مديران
[1.121]1395/07/25مشتري و شماره موبايل به بايگاني اسناد اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / بايگاني اسناد / جديد يا ويرايش
[1.109]1395/01/31تاريخ عمل به پرونده ها اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / پرونده ها / جديد يا ويرايش
[1.109]1395/01/31گزارش اتوماتيک "سررسيد تاريخ عمل پرونده ها" اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / گزارشات / تنظيم گزارشات اتوماتيك هنگام اجراي برنامه
[1.107]1394/12/12امکان ويرايش دسته جمعي پرونده هارجوع كنيد به : گزارشات / فهرست ها / گزارش فهرست پرونده ها / ويرايش دسته جمعي
[1.101]1394/02/27"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
[1.100]1394/02/14تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[1.095]1393/11/26گزارشات اتوماتيک اضافه شدندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / گزارشات / تنظيم گزارشات اتوماتيک هنگام اجراي برنامه
[1.087]1393/02/16بايگاني راکد اضافه شدرجوع کنيد به :
ليست پرونده ها / عمليات / بايگاني راکد
[1.083]1392/11/14"گفتگو" اضافه شدرجوع كنيد به : صفحه اصلي / گفتگو
[1.083]1392/11/14"رابط پرونده ها" اضافه شدرجوع كنيد به : ويرايش پرونده

با اين امکان جديد ، مي توانيد يک پرونده را با چندين پرونده مرتبط نماييد
[1.079]1392/09/10امکان ثبت نتيچه براي رونوشتهارجوع كنيد به : ارجاعات / ارحاعات دريافتي / ثبت نتيجه
[1.078]1392/06/31امکان جستجوي پيشرفته در اطلاعات پايه و ليست اسناد و ليستهاي داخل سندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / سند جديد يا ويرايش سند / ليست اطلاعات پايه مورد نظر / جستجوي پيشرفته
[1.060]1391/09/12نوع پرونده "خصوصي" اضافه شدپرونده هايي با اين نوع ، فقط توسط اقدام کننده و ارجاع شونده قابل مشاهده خواهند بود

رجوع کنيد به : ليست پرونده ها / جديد يا ويرايش
[1.056]1391/07/15افزايش سرعت ثبت و مشاهده عمليات انجام شدهرجوع كنيد به : سيستم جامع / نگهداري / مديريت وضعيت جاري
[1.055]1391/07/08در ليست ارجاعات ، ارجاعات خوانده نشده پررنگ مي شوندرجوع كنيد به : صفحه اصلي / ارجاعات
[1.055]1391/07/08امکان چاپ نکردن نام شرکت در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عمليات / چاپ / گزينه "نام شرکت چاپ شود"
[1.053]1391/05/31رونوشت به ارجاعات اضافه شدرجوع كنيد به : ارجاع دادن / رونوشت
[1.052]1391/04/18امکان طراحي فرمهاي چاپدر صورت داشتن برنامه طراحي فرمهاي چاپ ، از اين نسخه اين امکان در سيستم ارجاعات اضافه مي شود که فرمهاي چاپش توسط آن برنامه تهيه شوند
[1.050]1391/03/24گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس کاربرانرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
[1.050]1391/03/24گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس مشتريانرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
[1.049]1391/03/16امکان تعريف کاربران رابطرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / واحدها / جديد يا ويرايش

کاربران رابط امکان ارجاع پرونده ها به ساير واحدها را دارا مي باشند
[1.049]1391/03/16گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس مشتريانرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
[1.049]1391/03/16گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس کاربرانرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
[1.048]1390/11/23اضافه شدن قسمت بايگاني اسنادرجوع كنيد به : ثبت اسناد / بايگاني اسناد
[1.046]1390/11/03توضيحات مديران اضافه شدرجوع كنيد به : پرونده ها
[1.044]1390/10/12تغييرات عمده در ظاهر برنامه
[1.044]1390/10/12توضيحات مديران اضافه شدفقط مديران واحد ها به اين توضيحات دسترسي دارند
[1.042]1390/08/28فعال شدن بخش "گزارشات کار"رجوع كنيد به :
ثبت اسناد / گزارشات کار
يا
گزارشات / فهرستها / فهرست گزارشات کار
[1.039]1390/07/20تعريف مشخصات اضافي براي پرونده ها و استفاده از آنها در گزارشاترجوع كنيد به :
مشخصات عمومي / پرونده ها / مشخصات اضافي پرونده ها
يا
ليست اسناد / پرونده ها / جديد يا ويرايش / عمليات / مشخصات اضافي

در گزارشات نيز اين مشخصات اضافي هم در صفحه کنترل گزارش و هم در ستونهاي گزارش اضافه شده اند
[1.038]1390/07/17گزارش فهرست پرونده هارجوع كنيد به : گزارشات / فهرستها / فهرست پرونده ها
[1.036]1390/07/09امکان "محرمانه" کردن يک پروندهدر صورتي که پرونده اي محرمانه شود ، فقط اقدامکننده و کساني که پرونده به آنها ارجاع شده است مي توانند پرونده را ببينند. همچنين ، مدير واحدي که اقدام کننده عضو آن است ني مي تواند پرونده را ببيند. ساير کاربران به مشاهده پرونده هاي محرمانه دسترسي ندارند
[1.029]1389/11/06امکان تعريف کاريران و مديران واحدهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / واحدها / جديد يا ويرايش

با تعريف کاربران واحد ها ، هر کاربر فقط مي تواند به کاربران همان واحد ارجاع دهد
مديران واحدها ، علاوه بر کاربران واحد خودشان ، مي توانند به مديران ساير واحد ها نيز ارجاع دهند
[1.017]1389/03/10دسترسي کاربران به مشتريان اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشتريان / عمليات / دسترسي کاربران