نرم افزار حقوق و دستمزد كاربرد كامپيوتر

ویژگی های برجسته

امكان معرفي پنج نوع بيمه جهت پرسنل اعم از تامين اجتماعي، خدمات درماني و تكميلي

امكان استفاده از معافيت هاي تعريف شده حق بيمه (تخفيف سهم كارفرما، بيكاري، طرح هاي دولتي و…)

امكان معرفي انواع ماليات همراه با جداول مالياتي و امكان ثبت تعديلات مالياتي

تهيه فايل الكترونيكي بيمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي

تهيه فايل الكترونيكي سيستم مكانيزه ماليات بر درآمد حقوق

امكان معرفي وام پرسنلي و تقسيط و تسويه اتوماتيك آن

محاسبه اتوماتيك و كامل حقوق به صورت ماهانه، روزانه، ساعتي و…

امكان تعيين عوامل موثر در محاسبه حقوق (مرخصي، غيبت، تاخير، تعجيل و…)

تنظيم نحوه محاسبه تسويه حساب هر دوره و انباشته (حتي جهت قراردادهاي كوتاه مدت و غير پيوسته)

امكان معرفي احكام و افزايش حقوق و مزايا از طريق آن و تاثير و محاسبه احكام معوق

تعيين فرمهاي مختلف چاپ براي فيش حقوقي ، پرسنل و احكام

كنترل مرخصي ها و قراردادهاي پرسنل

امكان ثبت اسناد حقوق در صورت لينك به سيستم حسابداري با امكان ثبت مبلغ برداشتي جهت پرداخت حقوق (با امکان تفکیک مرکز هزینه)

امكان لينك به دستگاه هاي كارت زني

امکان چاپ لیستها و گزارشات به صورت لاتین

گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

اطلاعات پایه

مشخصات بيمه 

–  امكان معرفي پنج نوع بيمه جهت پرسنل اعم از تامين اجتماعي، خدمات درماني و تكميلي

–  ثبت اطلاعات و شماره كارگاه

–  امكان اعمال و محاسبه معافيت هاي حق بيمه (تخفيف سهم كارفرما، بيكاري، طرح كمك دولت براي كشاورزان و…)

–  امكان مشخص كردن حداقل و حداكثر حقوق مشمول بيمه و تنظیم تابعیت آن با كاركرد پرسنل

مشخصات ماليات 

–  امكان معرفي انواع ماليات، همراه با جداول اعم از ماليات حقوق (ماده ۱۳۱)، ماليات عيدي (دولتي ، غير دولتي) و…

–  تنظيم تعديلات مالياتي (تعديل سالانه، ماهانه و …)

–  امكان اعمال و محاسبه معافيت هاي مالیاتی (هزینه درمان و…)

ساير اطلاعات  

–  امكان معرفي مراكز هزينه جهت استفاده در اطلاعات پرسنلي و اخذ گزارشات به تفكيك مراكز هزينه

–  امكان معرفي وامهاي قابل پرداخت

–  امكان معرفي بانكهاي عامل پرداخت كننده و تهيه ديسكت قابل پرداخت جهت ارائه به بانك

–  امكان معرفي انواع مزايا و كسورات و تنظيم محاسبات هر يك بر اساس فرمولهاي خاص در ماههاي مختلف

–  تنظيم كلي مشخصات سالانه اعم از نحوه محاسبه حقوق (ماهانه، روزانه، ساعتي و…)، تعداد ساعات كار و مرخصي ماهانه و عوامل موثر در محاسبه حقوق

اعم از استعلاجي، غيبت، تاخير، تعجيل و ايام تعطيل

–  تنظيم نحوه محاسبه تسويه حساب هر سال با امكان تعيين عوامل موثر در محاسبه سنوات، بازخريد مرخصي و عيدي

–  تعريف مشخصه هاي اضافي براي هر پرسنل جهت استفاده در گزارشات

–  تعيين فرمهاي مختلف چاپ براي فيش حقوقي ، پرسنل و احكام

–  امكان افزايش حقوق و مزايا از طريق ثبت احكام

–  امكان تاثير و محاسبه احكام معوق

–  امكان لينك به دستگاههاي كارت زني

معرفی پرسنل، وام ها و احکام

ثبت كامل اطلاعات پرسنلي 

مشخصات هويتي

عكس پرسنل

تحصيلات ، تاهل ، وضعيت سربازي، سوابق كاري، شغل، رسته و پست سازماني

اطلاعات محاسباتي حقوق و مزايا و كسورات

شماره حساب بانك

اطلاعات كارت ساعت

وضعيت استخدامي و احكام

معرفي وام

اطلاعات بيمه و ماليات

نحوه تسويه حساب

چاپ مشخصات پرسنل

ثبت اطلاعات وامها 

معرفي اجزاء وام مثل مبلغ، مدت، اقساط، كارمزد و…

تقسيط اتوماتيك وامها با امكان روند كردن مبلغ قسط هر ماه

تنظيم اتمام وام در زمان دلخواه

ثبت احكام كارگزيني 

معرفي اجزاء حكم مثل شماره حكم و مجوز به همراه تاريخ صدور و اجرا، ضريب افزايش سنوات و مزد

محاسبه حقوق و مزايا و كسور معوقه

چاپ احكام با طراحي فرم دلخواه

محاسبه حقوق

ثبت محاسبات حقوقي هر ماه با توجه به تمامي عوامل موثر تعريف شده براي هر پرسنل

نمايش مشخصات ماهانه هر پرسنل جهت بررسي

نمايش كاركرد، مزايا و كسورات ماهانه هر پرسنل جهت بررسي

نمايش اطلاعات كارت ساعت ماهانه هر پرسنل جهت بررسي

كنترل مرخصي ها و نمايش مرخصي استفاده شده و مانده مرخصي پرسنل

كنترل قراردادها براي پرسنلي كه قراردادشان در هر ماه به پايان مي رسد

ثبت اتوماتيك سند پرداخت حقوق (با تفکیک مراکز هزینه) در صورت لينك به سيستم حسابداري

گزارشات

امكانات عمومي گزارشات

كليه گزارشات در صورت نياز به تفكيك پرسنل، مزایا و کسورات، مراکز هزینه و در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در

آنها پيش بيني شده است.

    امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)

    امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر

    امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

    علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش

    امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL

    امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز

    امكان تهيه نمودار از گزارشات

    امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML

    امكان ارسال گزارشات از طريق Email

    امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر

    قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

 گزارشات

–   فهرست مزايا و كسورات، پرسنل و احكام

–   فيش حقوقي با امكان طراحي دلخواه و امكان ارسال فيش حقوقي از طريق ايميل

–   ليست كامل حقوق با امكان نمايش تجميع ساليانه

–   ليست جداگانه مزايا و كسورات با امكان محاسبه ماليات بطور جداگانه براي هر مزايا

–   صورتخلاصه سالانه پرسنل

–   ليست پرداخت نقدي و بانكي

–   تهيه فایل الکترونیکی پرداخت حقوق و مزايا جهت ارسال به بانك

–   امكان تهيه ليست (پرداخت) يك مزايا با كسر ماليات مربوطه

–   ليست هاي بيمه و ماليات با امكان نمايش تجميع ساليانه

–   چاپ ليست بيمه مطابق با آخرين ليست بيمه تامين اجتماعي

–   تهيه فایل الکترونیکی بیمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي

–   تهيه فایل الکترونیکی مالیات حقوق جهت ارسال به دارایی

–   تهيه ليست  ماليات سالانه پرسنل جهت كنترل ماليات پرداختني

–   ليست وامهاي پرداختي

–   گزارش گردش وامها

–   ليست كنترلي خالي (با دو ستون شماره پرسنل و نام جهت ثبت اطلاعات خام بصورت دستي)

–   ليست كنترلي (امكان طراحي ليستهاي مختلف شامل مشخصات پرسنل و حقوق و مزايا و كسور انتخابي)

–   ليست سالانه يك پرسنل با كليه مشخصات و حقوق و مزاياي انتخاب شده براي يك پرسنل

–   ليست سالانه تمام پرسنل (جهت مشاهده يك مزايا يا كسور براي تمام پرسنل در ماههاي مختلف سال)

–   ليست تسويه حساب (اطلاعات كامل پرسنل تسويه شده)

–   گردش و صورت خلاصه مراكز هزينه

–   حساب مراكز هزينه / سند پرداخت حقوق

سایر امکانات

قابليت‌ لينك‌ به‌ برنامه‌ حسابداري‌ و ثبت‌ اسناد مربوط‌ به‌ پرداخت‌ حقوق‌ و ساير پرداختيها بط‌ور ‌اتوماتيك

قابل‌ لينك‌ شدن‌ به‌ كليه‌ دستگاههاي‌ كارت‌ زني‌ كامپيوتري‌

راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.

كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه

تهیه فایل الکترونیکی سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق

تهيه فایل الکترونیکی بیمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي

امکانات عمومی مشترک

امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

يادداشت

ماشين حساب

آخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[6.111]1397/05/27ثبت تغيير مشخصات لينک به ساير برنامه ها در عمليات انجام شدهرجوع كنيد به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[6.108]1397/04/20امکان تهیه فایل بیمه در ویندوز های 64 بیتیرجوع كنيد به :
گزارشات / بیمه و مالیات / فايل بيمه براي ارسال به تامين اجتماعي / اطلاعات مستقیما در فایلهای DBF نوشته شوند
[6.103]1397/02/22امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[6.101]1397/02/04براي بيمه پرسنل ، حالت "معاف حق بيمه و بيمه بيکاري" اضافه شدرجوع كنيد به : ویرایش پرسنل / مشخصات بیمه پرسنل
[6.096]1397/01/29امکان ثبت / عدم ثبت مالیات منفی در "فايل ماليات براي ارسال به دارايي"رجوع کنید به :
گزارشات / بيمه و ماليات / فايل ماليات براي ارسال به دارايي / گزینه های زیر :

مبالغ منفي ماليات در "تهيه فايل ماليات بر حقوق" صفر ثبت شوند
مبالغ منفي ماليات در "گزارش خلاصه ليست ماليات بر حقوق" صفر محاسبه شوند
[6.095]1396/11/30امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[6.087]1396/06/05امکان پرکردن اطلاعات يک پرسنل از پرسنل ديگررجوع كنيد به : ليست پرسنل / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن
[6.084]1396/05/08کپي پرسنل از/به زيرحسابها در حسابداري اضافه شدرجوع كنيد به : ليست پرسنل / عمليات / کپي پرسنل از/به زيرحسابها در حسابداري
[6.077]1396/01/21امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
[6.058]1395/06/17نوع سنوات به انواع مزايا و کسور اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مزايا / معرفي مزايا در سال ....
[6.058]1395/06/17امکان محاسبه اتوماتيک سنوات سالهاي قبل پرسنل در فيش حقوقيرجوع كنيد به : مزايا-کسور-کارکرد / حقوق و مزايا / ستون کارکرد در مزايايي از نوع سنوات يا عيدي / کليک راست / پرکردن اتوماتيک کارکرد
[6.047]1395/02/25امکان ويرايش مشخصات سالانه پرسنل در صفحه "مزايا ، کسور ، کارکرد"رجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / مزاي ، کسور ، کارکرد / مشخصات ماهانه
[6.046]1395/02/21امکان تعيين نوع "مدت" در مزايا يا کسور از نوع "مدتx مبلغ"نوع مدت در مزاياي "مدتx مبلغ" در تعريف مشخصات مزايا قابل تعيين است که بر اساس ساعت-دقيقه باشد يا روز-ساعت-دقيقه و يا مقدار اعشاري
[6.043]1395/02/15اعمال آخرين تغييرات فايل مکانيزه ماليات بر درآمدرجوع كنيد به : گزارشات / بيمه و ماليات / فايل ماليات براي ارسال به دارايي
[6.041]1395/02/04امکان پر کردن يک مزايا / کسور از يکي ديگررجوع كنيد به : مزايا ، کسور ، کارکرد / کليک راست روي ستون / پرکردن ستون / مقادير از يک مزايا/کسور ديگر پرشوند
[6.040]1395/01/30امکان تهيه فايل ماليات براي يک مزايارجوع كنيد به : گزارشات / بيمه و ماليات / فايل ماليات براي ارسال به دارايي / گزينه "مبلغي که اعلام مي شود"

توجه : در صورتي که منوي "فايل ماليات براي ارسال به دارايي" را نداريد ، براي فعال کردن آن با بخش فروش شرکت مهندسي کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
[6.035]1394/09/22امکان نمايش پرسنل فعال در يک ماه خاص در ليست پرسنليدو امکان به ليست پرسنل اضافه شد
1- پرسنلي که در يکي از ماهها غير فعال باشند به رنگ سبز نمايش داده مي شوند
2- امکان نمايش پرسنلي که در يک ماه خاص فعال هستند
رجوع کنيد به : صفحه اصلي برنامه / پرسنل-وامها-احكام / ليست پرسنل
[6.026]1394/04/09پرکردن کارکرد عيدي بدون لحاظ کردن مرخصي استعلاجي اضافه شدرجوع کنيد به : مزايا-کسور-کارکرد / حقوق و مزايا / ستون عيدي / کليک راست / پرکردن کارکرد عيدي
[6.022]1394/03/16فايل پرداخت بانک صادرات - سپهر 2 اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / ليستهاي پرداخت / فايل پرداخت حقوق براي ارسال به بانك
[6.017]1394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[6.016]1394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروهاز اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
[6.003]1393/09/18اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[6.003]1393/09/18مشاهده پيامکهاي ارسال شدهبراي مشاهده پيامکهاي ارسالي مي توانيد به صفحه اصلي برنامه / نگهداري / پيامکهاي ارسالي مراجعه کنيد
[6.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس