نرم افزار حسابداري کاربرد کامپیوتر (مالي و صنعتي)

اطلاعات پایه

ثبت و ويرايش اطلاعات حسابها در نمودار درختي
معرفي كدينگ حسابها در ۷ سطح (كل، معين و تفصیلی شناور به همراه مراكز هزينه و پروژه به صورت مجزا) و ارتباط دهی آنها با گروه حسابها
تعريف هر سطح حساب با حداكثر طول كد ۹ رقمي و امكان تغيير كد حساب حتي با وجود گردش
گروه بندي حسابها (دائمي يا موقت) در دو سطح به دلخواه کاربر و در صورت نیاز (غير اجباري)
معرفي زیرحسابها (حسابهاي تفصيلي شناور) با گروه بندي دلخواه و انتساب آنها به حسابهاي مورد نياز
تعريف مراكز هزينه ( در سه سطح ) با تعيين نوع مركز (توليدي – خدماتي – سربار)
معرفي پروژه ها جهت استفاده در عمليات حسابداري پيمانكاري و خدماتي
سرشكن كردن هزينه ها بين مراكز هزينه براي حسابهاي هزينه اي به صورت اتوماتيك با ايجاد فرمول تسهيم
تعريف حسابهاي ارزي و مشخص كردن ارز پيش فرض براي هر حساب همراه با تنظيم دقت اعشار آن
تعريف ارزها و نرخ برابري آن ها با ريال
معرفي ماهيت حسابها ( بدهكار / بستانكار ) و حسابهاي بدون ماهيت
تعيين حسابهاي سررسيدنامه (اسناد دريافتني و پرداختني) جهت ثبت اطلاعات چكها در اسناد و گزارشگيري از عمليات چك
معرفي واحد مقدار براي حسابهاي مورد نياز جهت ثبت مقدار در اسناد و نمايش آنها در گزارشات
معرفي انواع سند ( عادي ، سود و زياني، افتتاحيه ، اختتاميه و… )
معرفي بانكها، صندوقها، اسناد دريافتني، پرداختني و در جريان وصول جهت اخذ گزارش برآورد نقدينگي
تعيين دسترسي كاربران به حسابها در هر سطح و اجراي آن در اطلاعات پايه، اسناد و گزارشات
امكان بستن اسناد در محدوده هاي تاريخي بطوريكه كاربران اجازه تغيير در آن محدوده را نداشته باشند
تعريف مشخصه (فیلد) اضافي در حسابها و اسناد جهت استفاده در گزارشات

ثبت اسناد

تنظيم شروع و پایان دوره مالي (شمسي- ميلادي)
تعريف ارز و حسابهاي ارزي و نرخهاي برابري آنها جهت استفاده در اسناد
طراحی فرمهای چاپ اسناد حسابداري ، چكهاي پرداختني و گزارشات
انتقال اسناد از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان اسناد انتخابی به آسانی از گروهی به گروهی دیگر
(بین چند دیتابیس) منتقل شده و حسابهای بكار رفته در اسناد انتخابی در صورت موجود نبودن در كدينگ گروه مقصد به طور اتوماتیک ايجاد مي شوند.
امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت ، در گروهي (ديتابيسي) ديگر
نگهداري سابقه عمليات انجام شده روي هر سند حسابداري
ادغام اسناد حسابداري با يكديگر
معرفي مراكز هزينه و پروژه ها جهت استفاده در اسناد به صورت شناور
گزارش گردش مركز هزينه ، پروژه و زيرحساب (تفصيليهاي شناور) در حسابهاي مرتبط
نمايش اسناد به صورت روزانه و يا ماهانه جهت استفاده در دفترنويسي
امكان سررسيدنامه (ثبت اطلاعات چك در اسناد و گزارشگيري از آنها)
ذخيره اتوماتيك اسناد در حافظه موقت و امكان بازيابي سند بعد از خروج ناگهاني (مثل قطع شدن برق)
امكان عطف سندي به سند ديگر  و استفاده از آن جهت تهيه گزارش اقلام باز (عطف نشده)
امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین و با فرمهاي چاپ مختلف به همراه نمايش نمودار گزارش
تنظيم نمايش اتوماتيك گزارشات مربوط به چك ، هنگام اجراي برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
مغايرت گيري بانكي به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك
گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری
استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

گزارشات

امكانات عمومي گزارشات

کلیه گزارشات در صورت نياز در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است.
امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)
امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر
امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین
علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش
امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL
امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز
امكان تهيه نمودار از گزارشات
امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML
امكان ارسال گزارشات از طريق Email
امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

   فهرستها

فهرست گروههاي حساب، سطوح حسابها، زير حسابها (حسابهاي شناور)، مراكز و كليدهاي هزينه، پروژه و اسناد
ترازها
تراز دفاتر ( چهار ستوني ، هشت ستوني ، ارزي ، مقداري )
تراز گروههاي حساب
ترازنامه پايان سال به صورت T
تراز تحلیلی (تجزيه سني)
تراز هشت ستوني از مراكز هزينه
صدور سند ماهانه جهت ثبت دفاتر رسمي
چاپ اسناد روزانه جهت ثبت دفاتر رسمي
دفاتر و گردش

دفتر روزنامه (در صورت نياز به تفكيك حساب)
دفتر حساب ( ريالي ، ارزي ، مقداري و تجميعي )
دفتر و گردش مراكز هزينه و پروژه
گردش زير حسابها ( حسابهای تفصیلی شناور )
گزارش اقلام باز (از بندهاي عطف شده در اسناد)
گزارش صورت مغايرت بانكي (تعيين مغايرت بانكي بطور اتوماتيك از فايل دريافتي از بانك )

    صورتهاي خلاصه

صورت خلاصه مراكز هزينه ( شامل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم كه از تسهيم هزينه ها بدست مي آيد )
صورت خلاصه پروژه ها
صورت خلاصه زير حسابها
صورت خلاصه حسابهاي بدون گردش
گزارش برآورد نقدينگي (از بانكها و صندوقهاي تعريف شده در اطلاعات پايه)

  سررسيد نامه

صورت خلاصه چكها (گزارشي كامل از چكها در وضعيتهاي مختلف)
سابقه چك (تاريخچه از عمليات انجام شده بر روي هر چك)
ليست چكهاي دريافتي / پرداختي به تفكيك طرف حساب و وضعيت چك ( برگشتي ، وصول شده و…)
ليست چكهاي تحويلي

  گزارشات تجميعي

گزارشات تجميعي (مقايسه اي) از دفاتر حساب ، روزنامه و ترازها در سالها يا ماههاي مختلف به صورت ريالي، ارزي و مقداري

طراحي گزارشات

طراحي گزارشات خاص توسط كاربر مانند گزارش سود و زيان

ویژگی های برجسته

تنظيم شروع و پایان دوره مالي (شمسي- ميلادي)
تعريف ارز و حسابهاي ارزي و نرخهاي برابري آنها جهت استفاده در اسناد
طراحی فرمهای چاپ اسناد حسابداري ، چكهاي پرداختني و گزارشات
انتقال اسناد از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان اسناد انتخابی به آسانی از گروهی به گروهی دیگر
(بین چند دیتابیس) منتقل شده و حسابهای بكار رفته در اسناد انتخابی در صورت موجود نبودن در كدينگ گروه مقصد به طور اتوماتیک ايجاد مي شوند.
امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت ، در گروهي (ديتابيسي) ديگر
نگهداري سابقه عمليات انجام شده روي هر سند حسابداري
ادغام اسناد حسابداري با يكديگر
معرفي مراكز هزينه و پروژه ها جهت استفاده در اسناد به صورت شناور
گزارش گردش مركز هزينه ، پروژه و زيرحساب (تفصيليهاي شناور) در حسابهاي مرتبط
نمايش اسناد به صورت روزانه و يا ماهانه جهت استفاده در دفترنويسي
امكان سررسيدنامه (ثبت اطلاعات چك در اسناد و گزارشگيري از آنها)
ذخيره اتوماتيك اسناد در حافظه موقت و امكان بازيابي سند بعد از خروج ناگهاني (مثل قطع شدن برق)
امكان عطف سندي به سند ديگر  و استفاده از آن جهت تهيه گزارش اقلام باز (عطف نشده)
امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین و با فرمهاي چاپ مختلف به همراه نمايش نمودار گزارش
تنظيم نمايش اتوماتيك گزارشات مربوط به چك ، هنگام اجراي برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
مغايرت گيري بانكي به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك
گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری
استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای  :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

امکانات عمومی مشترک بین سیستم ها

امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه
معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن
امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك
نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها
امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم
امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده
يادداشت
ماشين حساب

آخرین تغییرات
نسخه تاریخ عنوان شرح
۵٫۹۰۴ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ افزايش سرعت گزارشات دفتر حساب تجميعي،دفتر کل ماهانه و دفتر حساب- لينک خريد و فروش رجوع كنيد به :

گزارشات /
دفاتر /
دفتر حساب تجميعي
دفتر کل ماهانه
دفتر حساب- لينک خريد و فروش

۵٫۹۰۱ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ افزايش سرعت گزارش دفتر حساب رجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب يا دفتر حساب-ارزي يا دفتر حساب-مقداري
۵٫۹۰۰ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کارير هنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي … / پر کردن

۵٫۸۸۵ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ امکان انتخاب پروژه در گزارش تراز تحليلي رجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تراز تحليلي
۵٫۸۷۹ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ گزارش صورت سود و زيان اضافه شد رجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه / صورت سود و زيان
۵٫۸۷۸ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ امکان “ساختن اتوماتيک حسابها و مراکز هزينه و پروژه ها” در انتقال به گروه وابسته رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / گروه وابسته / اطلاعات پايه اي که در صورت موجود نبودن بطور اتوماتيک ايجاد مي شوند
۵٫۸۷۴ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ گزارش “دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني” اضافه شد رجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني
۵٫۸۷۲ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ مشخصات قرارداد به پروژه ها اضافه شد رجوع کنيد به : اطلاعات پايه / پروژه ها / جديد يا ويرايش
۵٫۸۷۱ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ امکان تنظيم فعال بودن يا نبودن ذخيره اتوماتيک اسناد رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ذخيره اتوماتيک اسناد در حال ويرايش
۵٫۸۶۹ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ گزارش “گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف-۲” اضافه شد رجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالها-گروههاي مختلف / گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف – ۲
۵٫۸۶۱ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ گزارش “گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف- ۱” رجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالها-گروههاي مختلف / گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف- ۱
۵٫۸۵۰ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ امکان اخذ گزارش دفتر حساب يا دفتر روزنامه بصورت جمع بندهاي در سطح معين رجوع کنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر حساب يا دفتر روزنامه
۵٫۸۴۵ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ امکان بالانس کردن اتوماتيک سند موقع ويرايش رجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / بالانس کردن سند

در هنگام ثبت سند با انتخاب منوي فوق و يا زدن کليدهاي Ctrl+X سند بطور اتوماتيک بالانس مي شود

۵٫۸۴۵ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ امکان ثبت “سند معکوس” اضافه شد رجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / سند معکوس
۵٫۸۳۱ ۱۶/۰۶/۱۳۹۴ امکان ارسال پيامک در صفحه ويرايش سند رجوع كنيد به : ليست اسناد / چديد يا ويرايش / عمليات / ارسال توسط پيامک
۵٫۸۱۷ ۱۹/۰۳/۱۳۹۴ گزارش “دفتر کل ماهانه” اضافه شد رجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل ماهانه
۵٫۸۱۴ ۱۱/۰۳/۱۳۹۴ امکان اعلام خطا يا هشدار در چاپ مجدد اسناد رجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد / چاپ مجدد سند
يا
ليست اسناد / جديد يا ويرايش/ تنظيمات / ذخيره اسناد / چاپ مجدد سند

توجه : اگر فرم چاپ خاصي استفاده مي کنيد ، بايد آن فرم چاپ طوري تنظيم شود که از طريق پيش نمايش قابل چاپ نباشد. جهت تنظيم فرم چاپ با بخش پشتيباني شرکت تماس حاصل نماييد

۵٫۸۰۸ ۲۰/۰۲/۱۳۹۴ “ارسال به شعب” در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شد رجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان “ارسال به شعب” باشد

۵٫۸۰۷ ۱۵/۰۲/۱۳۹۴ تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربران رجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد

۵٫۸۰۵ ۰۶/۰۲/۱۳۹۴ بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروه از اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
۵٫۷۸۵ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسناد رجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود

۵٫۷۸۵ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسناد رجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
۱- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
۲- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
۳- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود

۵٫۷۸۴ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشات رجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
۱- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
۲- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
۳- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود

۵٫۷۸۲ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکس رجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
۵٫۷۷۳ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ امکان نمايش نام کامل سطوح قبلي حسابها در ليست حسابها داخل اسناد رجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / نگهداري / تنظيمات (امکانات ويرايشي و ذخيره اسناد) / امکانات ويرايشي /
حسابها / نمايش سطوح قبلي حسابها در ليست حسابها
۵٫۷۶۷ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ * امکان تعيين اندازه فانت پرفراژ چک رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / فرمهاي چاپ چک / جديد يا ويرايش / چاپ مبلغ در زمينه / اندازه فانت زمينه
۵٫۷۵۹ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ امکان مقايسه اسناد با گروه وابسته رجوع كنيد به : ليست اسناد / نگهداري / مقايسه اسناد با گروه وابسته

توجه: براي فعال بودن اين گزينه ، بايد گزينه “اسناد تعيين شده همزمان در گروه وابسته ذخيره شوند” در اطلاعات پايه / مشخصات عمومي /اسناد فعال شده باشد

۵٫۷۵۶ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ امکان مشاهده آخربن فاکتور فروش متناظر با هر حساب در گزارش تراز دفاتر رجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / ترازدفاتر / گزينه نمايش آخرين فاکتور فروش هر مشتري

با انتخاب گزينه فوق ، ستونهاي شماره ، تاريخ و … آخرين فاکتور فروش به گزارش اضافه مي شوند و با کليک راست روي گزارش امکان مشاهده آن را خواهيد داشت

۵٫۷۵۶ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ امکان مشاهده آخربن سند حسابداري متناظر با هر حساب در گزارش تراز دفاتر رجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / ترازدفاتر / گزينه نمايش آخرين فاکتور فروش هر مشتري

با انتخاب گزينه فوق ، ستونهاي شماره ، تاريخ و … آخرين سند حسابداري هر حساب به گزارش اضافه مي شوند و با کليک راست روي گزارش امکان مشاهده آن را خواهيد داشت

۵٫۷۵۵ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ وضعيت عودت و واگذاري و برگشتي براي چکهاي پرداختني اضافه شد رجوع كنيد به : سند جديد يا ويرايش سند / صفحه ثبت مشخصات چک براي حساب اسناد پرداختني / وضعيت چک
۵٫۷۵۵ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ مشاهده سند لينک در گزارش دفتر حساب براي اسنادي که از برنامه اي ديگر ثبت شده اند رجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر حساب / مشاهده سند لينک
۵٫۷۵۴ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ ليستهاي داخل اسناد : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونها رجوع کنيد به : ليستهاي داخل اسناد

براي مشاهده اين تغيير ، در هنگام ويرايش سند ، در ليست حسابها ( در حسابداري ) يا کالاها ( در خريد و فروش و انبار ) ابتدا در قسمت جستجو کلمه اي را تايپ کنيد.
سپس کليد Ctrl+F9 يا Ctrl+Enter را بزنيد پنجره بزرگتري باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.

۵٫۷۴۹ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ حساب اسناد دريافتني با نوع چک برگشتي اضافه شد رجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / حسابها / جديد يا ويرايش
و
اسناد اتوماتيک / ثبت اتوماتيک اسناد دريافتني / برگشت يا عودت چک

براي ثبت چکهاي برگشتي ، مي توانيد حسابي با نوع چک برگشتي معرفي نماييد.
همچنين ، در قسمت صدور اتوماتيک اسناد دريافتني ، دو بخش جهت ثبت اتوماتيک چکهاي برگشتي و عودت شده اضافه شده است

۵٫۷۴۸ ۰۸/۱۰/۱۳۹۲ امکان تهيه فايل براي واريز وجه به حسابهاي بانک سامان رجوع كنيد به : گزارشات / تراز دفاتر / تهيه فايل براي واريز به بانک
۵٫۷۴۷ ۰۲/۱۰/۱۳۹۲ رنگي شدن ستون وضعيت براي اسناد تاييد شده در ليست اسناد رجوع كنيد به : ليست اسناد
۵٫۷۴۶ ۲۶/۰۹/۱۳۹۲ گزارشات : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهاي نام و ملاحظات و … رجوع کنيد به : گزارشات
براي مشاهده اين تغيير کافي است گزارشي را بگيريد . در ستوني از نوع عبارت فارسي (مانند نام) در قسمت جستجو ، کلمه اي را تايپ کنيد. پنجره اي که براي ويرايش باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
۵٫۷۴۵ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ اطلاعات پايه و اسناد : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهاي نام و ملاحظات و … رجوع کنيد به : ليست اسناد يا اطلاعات پايه
براي مشاهده اين تغيير کافي است در ستوني از نوع عبارت فارسي ( مانند نام در اطلاعات پايه ) در قسمت جستجو ، کلمه اي را تايپ کنيد. پنجره اي که براي ويرايش باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
۵٫۷۴۲ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ امکان انتخاب مرکز هزينه ، پروژه و ارز در صفحه صدور اتوماتيک اسناد دريافتني رجوع كنيد به : اسناد اتوماتيک / ثبت اتوماتيک اسناد دريافتني
۵٫۷۴۰ ۲۰/۰۸/۱۳۹۲ نمايش / عدم نمايش تاريخ آخرين تغيير سند در گزارش فهرست اسناد رجوع كنيد به : گزارشات / فهرستها / فهرست اسناد
۵٫۷۳۹ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ امکان جابجايي سطر با ماوس در ويرايش اسناد ( Drag & Drop ) رجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش

از اين نسخه ، امکان جابجايي بندهاي اسناد به وسيله ماوس فراهم شده است. براي اينکار کافي است ماوس را به روي بند مورد نظر ببريد ، کليک راست کنيد و کليد ماوس را فشرده نگهداريد. سپس به محلي که مي خواهيد بند مزبور منتقل شود رفته و کليد ماوس را رها کنيد

۵٫۷۳۸ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ امكان ابطال دسته چکها بعد از صدور رجوع كنيد به : ليست اسناد / دسته چکها / ويرايش
۵٫۷۳۸ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ در “تهيه فايل جهت واگذاري چکها به بانک” فرمت بانک تجارت تکميل شد رجوع كنيد به : گزارشات / صورتخلاصه چکها / کليک راست روي گزارش / تهيه فايل جهت واگذاري چکها به بانک
۵٫۷۳۸ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ در “تهيه فايل جهت واگذاري چکها به بانک” فرمت بانک سپه اضافه شد رجوع كنيد به : گزارشات / صورتخلاصه چکها / کليک راست روي گزارش / تهيه فايل جهت واگذاري چکها به بانک
۵٫۷۳۸ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ امکان تعيين دسترسي به ريز گزارشات رجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تا اين نسخه ، فقط مي توانستيد به هر کاربر دسترسي به يک گروه از گزارشات را بدهيد مثل فهرستها يا گردش ها و …
از اين نسخه امکان تعيين دسترسي به هر گزارش بطور جداگانه ميسر شده است مثل فهرست حسابها يا فهرست مراکز هزينه يا ترار دفاتر در حسابداري

۵٫۷۳۵ ۱۳/۰۷/۱۳۹۲ تغيير نحوه نمايش اطلاعات تکميلي سطر فرم نمايش اطلاعات تکميلي سطر داخل سند قرار گرفت
۵٫۷۳۵ ۱۳/۰۷/۱۳۹۲ امکان جستجوي پيشرفته در گزارشات رجوع كنيد به :
گزارشات / اخذ گزارش مورد نظر / جستجو / جستجوي پيشرفته
۵٫۷۳۴ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ امکان جستجوي پيشرفته در اطلاعات پايه و ليست اسناد و ليستهاي داخل سند رجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / سند جديد يا ويرايش سند / ليست اطلاعات پايه مورد نظر / جستجوي پيشرفته
۵٫۷۳۱ ۰۹/۰۶/۱۳۹۲ تغيير نحوه نمايش اطلاعات تکميلي سطر در اسناد ، امکان مشاهده اطلاعات تکميلي مربوط به سطر در حال ويرايش با نام “اطلاعات تکميلي سطر” قابل نمايش است. اين کار با تنظيمات مربوطه در امکانات ويرايشي صورت مي گيرد.
فرم نمايش اطلاعات تکميلي سطر تاکنون فقط داخل سند قرار مي گرفت و تنها در ۴ گوشه داخل فرم سند قابل جابجايي بود. از اين نسخه ، اين فرم از سند جدا شده است و قابل استقرار در هر نقطه از مانيتور مي باشد

توضيح : منظور از “اطلاعات تکميلي سطر” اطلاعاتي است از قبيل :
– مانده حساب در حسابداري
– موجودي کالا در انبار
– مانده حساب مشتري در حريد و فروش
و ….

۵٫۷۲۹ ۰۲/۰۵/۱۳۹۲ افزايش سرعت انتقال از مخزن اسناد رجوع كنيد به : ليست اسناد / امکانات مخزن اسناد

با بکار گيري روش جديد، زماني که مخزن را به اطلاعات گروه جاري منتقل مي کنيد، سرعت افزايش چشمگيري يافته است

۵٫۷۲۶ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تنظيم اعلام هشدار يا خطا براي کنترل ارز رجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد
يا
ليست اسناد / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات