نرم افزار اتوماسيون اداری

معرفي مشتريان

معرفي واحدها

ثبت مشخصه هاي بايگاني

ثبت گروههاي بايگاني

تعريف دفاتر انديكاتور

ثبت انواع كارها

امكان ثبت و استفاده ازعبارات پيش فرض در نرم افزار

تنظيم مشخصات اصلي سيستم توسط كاربر