نرم افزار حقوق و دستمزد

امكان معرفي پنج نوع بيمه جهت پرسنل اعم از تامين اجتماعي، خدمات درماني و تكميلي

امكان استفاده از معافيت هاي تعريف شده حق بيمه (تخفيف سهم كارفرما، بيكاري، طرح هاي دولتي و…)

امكان معرفي انواع ماليات همراه با جداول مالياتي و امكان ثبت تعديلات مالياتي

تهيه فايل الكترونيكي بيمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي

تهيه فايل الكترونيكي سيستم مكانيزه ماليات بر درآمد حقوق

امكان معرفي وام پرسنلي و تقسيط و تسويه اتوماتيك آن

محاسبه اتوماتيك و كامل حقوق به صورت ماهانه، روزانه، ساعتي و…

امكان تعيين عوامل موثر در محاسبه حقوق (مرخصي، غيبت، تاخير، تعجيل و…)

تنظيم نحوه محاسبه تسويه حساب هر دوره و انباشته (حتي جهت قراردادهاي كوتاه مدت و غير پيوسته)

امكان معرفي احكام و افزايش حقوق و مزايا از طريق آن و تاثير و محاسبه احكام معوق

تعيين فرمهاي مختلف چاپ براي فيش حقوقي ، پرسنل و احكام

كنترل مرخصي ها و قراردادهاي پرسنل

امكان ثبت اسناد حقوق در صورت لينك به سيستم حسابداري با امكان ثبت مبلغ برداشتي جهت پرداخت حقوق (با امکان تفکیک مرکز هزینه)

امكان لينك به دستگاه هاي كارت زني

امکان چاپ لیستها و گزارشات به صورت لاتین

امکان فاکس گزارشات

امکان ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز

گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.