نسخه كامل سيستمها به زبان انگليسي

  •   در اين نسخه تمامي منوها ، اسناد ، گزارشات و ساير فرمها به زبان انگليسي مي باشد
  •   امكان انتقال اطلاعات از نسخه انگليسي به فارسي و بالعكس ميسر بوده و در صورت انتقال ، تمامي اطلاعات در نسخه مقصد قابل استفاده مي باشد
  •   كاربرد نسخه انگليسي براي شركتهايي است كه داراي دفاتر يا نمايندگيهايي (خارج يا داخل) كشور هستند و كاربران آنها به زبان فارسي آشنايي ندارند