خرید و فروش و دریافت پرداخت

امکان ثبت دريافتي براي پيش فاکتورهاي فروش

خرید و فروش

امکان تهيه فايل صورتمعاملات فصلي براي واردات و صادرات

انبارداری

امکان ثبت شمارشهای انبارگرداني از فايل اکسل