انبارداری

امکان ثبت ويژگي کالا در سند درخواست کالا

حسابداری

راس گيري چکها در گزارش دفتر روزنامه