نرم افزار حسابداري کاربرد کامپیوتر (مالي و صنعتي)

ویژگی های برجسته
 • انتقال اسناد از گروهی به گروهی ديگر (بين چند ديتابيس)
 • امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت ، در گروهي (ديتابيسي) ديگر
 • نمايش گزارشات هشداردهنده در هنگام اجرای برنامه (مثل چکهای سررسيد شده)
 • نگهداري سابقه تغييرات اسناد ثبت شده
 • ثبت اطلاعات چك در اسناد
 • تنظيم شروع و پايان دوره مالي (شمسي- ميلادي)
 • معرفی ارز و حسابهاي ارزي و نرخهاي برابري آنها بر اساس تاريخ
 • تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز
 • ذخيره اتوماتيك اسناد در فايل و امكان بازيابي سند از فايل در صورت نياز
 • چاپ چک با امکان تنظِم فرم
 • مغايرت گيري بانكي به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك
 • تجميع اسناد به صورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل)
 • عطف بندهای اسناد به يکديگر و استفاده از آنها جهت تهيه گزارش اقلام باز
 • فکس گزارشات
 • ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز
اطلاعات پایه
 • ثبت و ويرايش اطلاعات حسابها در نمودار درختي
 • تعريف حسابها با طول كد دلخواه و امكان تغيير كد حسابها و زيرحسابهاي آنها حتي با وجود گردش
 • گروه بندي حسابها در دو سطح به دلخواه کاربر و در صورت نياز (غير اجباري)
 • معرفي كدينگ حسابها در ۷ سطح (كل، معين و تفصيلی شناور به همراه مراكز هزينه و پروژه به صورت مجزا) و ارتباط دهی آنها با گروه حسابها
 • معرفي حسابهاي تفصيلي به صورت مجزا و گروه بندي شده (شناور) و انتساب آنها به حسابهاي معين مورد نياز
 • تعريف مراكز هزينه ( در سه سطح ) با تعيين نوع مركز ( توليدي – خدماتي –  سربار )
 • معرفي پروژه ها جهت استفاده در عمليات حسابداري پيمانكاري
 • سرشكن كردن هزينه ها بين مراكز هزينه براي حسابهاي هزينه اي به صورت اتوماتيك با ايجاد فرمول تسهيم
 • تعريف حسابهاي ارزي و معرفي نوع ارز براي آنها
 • مشخص كردن ارز پيش فرض همراه با تنظيم دقت اعشار آن
 • تعريف ارزها و نرخ برابري آن ها
 • معرفي ماهيت حسابها ( بدهكار / بستانكار ) و حسابهاي بدون ماهيت
 • معرفي حسابهاي دريافتني و پرداختني جهت ثبت اتوماتيك اسناد مربوط به عمليات چكها
 • معرفي واحد مقدار براي حسابهاي مورد نياز جهت ثبت مقدار در اسناد و نمايش آنها در گزارشات
 • معرفي انواع سند ( عادي ، سود و زياني ، افتتاحيه ، اختتاميه )
 • معرفي بانك و صندوق مجزا و انتساب آنها به حسابهاي مربوطه جهت اخذ گزارش برآورد نقدينگي
 • تعيين دسترسي كاربران به حسابها در هر سطح  و اجراي آن در اطلاعات پايه، اسناد و گزارشات
 • تعريف مشخصه (فيلد) اضافي جهت استفاده در حسابها و اسناد و گزارشات
ثبت اسناد
 • ثبت اسناد حسابداري و تنظيم كنترلهاي بالانس بودن و توالي تاريخ و شماره اسناد
 • ثبت اسناد يادداشت  (اسنادي با اطلاعات كامل يا ناقص كه در گزارشات نمايش داده نمي شوند)
 • تبديل اسناد يادداشت به عادي در صورت نياز
 • ثبت اطلاعات چك و سفته در هر بند سند (تاريخ سررسيد، شماره، مبلغ، طرف مقابل و…)
 • امكان معرفي دسته چك و سفته و استفاده از آنها هنگام صدور چك در اسناد
 • راس گيري چك در اسناد حسابداري
 • درج و حذف اسناد در تاريخهاي گذشته و مابين اسناد قبلي
 • امكان مرتب سازي اتوماتيك اسناد بر اساس شماره و تاريخ
 • ادغام چند سند در سندي جديد با امكان حفظ اسناد ادغام شده
 • اختصاص يك شماره مبنا (غير قابل تغيير) علاوه بر شماره سند بطور اتوماتيك
 • ثبت مقدار براي هر بند سند ( در صورت لزوم )
 • ثبت نوع، مقدار و نرخ ارز براي هر بند سند جهت حسابهاي ارزي
 • ثبت سند در سه وضعيت موقت ، دايم يا تاييد و ايجاد سطح دسترسي كاربران براي هر وضعيت
 • امكان دسترسي به كليه گزارشات و اطلاعات پايه از داخل اسناد
 • نمايش ايجاد كننده، ويرايش كننده و تاييد كننده هر سند در ليست اسناد و چاپ سند
 • نمايش و كنترل مانده و ماهيت حسابها در اسناد
 • ذخيره اتوماتيك سند در حال ويرايش (در صورت قطع برق، سند در حال ويرايش از بين نمي رود)
 • فراخواني اقلام سند از روي سندي ديگر و فايل Excel
 • امكان جستجو داخل سند
 • قابليت تنظيم فرمها و ستونها در اسناد و چاپ آنها
 • امكان عطف بند سند و استفاده از آن جهت تهيه گزارش اقلام باز
 • پيوست هر نوع فايل به اسناد
 • ثبت اسناد اتوماتيك شامل :
 • سند چكهاي پرداختني شامل عمليات صدور و پاس كردن چكها
 • سند چكهاي دريافتني شامل عمليات دريافت، در جريان وصول، وصول يا برگشت چك و واگذاري چكها
 • سند افتتاحيه
 • سند اختتاميه
 • سند سود و زيان و بستن حسابهاي موقت
 • امكان بستن اسناد در محدوده هاي تاريخي بطوريكه كاربران اجازه تغيير در آن محدوده را نداشته باشند.
گزارشات

فهرستها :

 • فهرست گروههاي حساب، سطوح حسابها، زير حسابها (حسابهاي شناور)، مراكز و كليدهاي هزينه و اسناد

ترازها :

 • تراز دفاتر ( چهار ستوني ، هشت ستوني ، ارزي ، مقداري )
 • تراز گروههاي حساب
 • ترازنامه پايان سال به صورت T
 • تراز تجزيه سني
 • تراز هشت ستوني از مراكز هزينه
 • تراز حسابها-تسعير نرخ ارز
 • صدور سند ماهانه جهت ثبت دفاتر رسمي
 • چاپ اسناد روزانه جهت ثبت دفاتر رسمي
 • تسعیر نرخ ارز

دفاتر و گردش :

 • دفتر روزنامه (در صورت نياز به تفكيك حساب)
 • دفتر حساب ( ريالي ، ارزي ، مقداري و تجميعي )
 • دفتر حساب (با لينك به اطلاعات اسناد خريد و فروش)
 • دفتر و گردش مراكز هزينه
 • گردش زير حسابها ( ريالي – مقداري )
 • گزارش اقلام باز (از بندهاي عطف شده در اسناد)
 • گزارش صورت مغايرت بانكي (تعيين مغايرت بانكي بطور اتوماتيك از فايل دريافتي از بانك )

دفاتر قانونی :

 • دفتر روزنامه قانونی
 • دفتر کل قانونی
 • اسناد قانونی

گردش ها:

 • گردش مراکز هزينه
 • گردش زيرحسابها (مقداریـ ارزی )
 • گردش پروژه ها
 • گردش طرفهای چک
 • گردش زير حسابهای طرفهای چک

صورتهاي خلاصه :

 • صورت خلاصه مراكز هزينه ( شامل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم كه از تسهيم هزينه ها بدست مي آيد )
 • صورت خلاصه پروژه ها
 • صورت خلاصه زير حسابها
 • صورت خلاصه حسابهاي بدون گردش
 • گزارش برآورد نقدينگي (از بانكها و صندوقهاي تعريف شده در اطلاعات پايه)
 • گزارش سود و زيان

سررسيد نامه :

 • صورت خلاصه چكها (گزارشي كامل از چكها در وضعيتهاي مختلف)
 • سابقه چك (تاريخچه از عمليات انجام شده بر روي هر چك)
 • ليست چكهاي دريافتي / پرداختي به تفكيك طرف حساب و وضعيت چك ( برگشتي ، وصول شده و…)
 • ليست چكهاي تحويلي

گزارشات تجميعي :

 • گزارشات تجميعي (مقايسه اي) از دفاتر حساب ، روزنامه و ترازها در سالها يا ماههاي مختلف به صورت ريالي، ارزي و مقداري

طراحي گزارشات :

 • طراحي گزارشات خاص توسط كاربر مانند گزارش سود و زيان

امكانات عمومي گزارشات :

 • امكان انتفال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتين
 • علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش
 • امكان انتقال گزارشات به نرم افزار Excel
 • امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز
 • امكان تهيه نمودار از گزارشات
 • امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طريق Email
 • امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات
امکانات عمومی مشترک بین سیستم ها

امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

يادداشت

ماشين حساب

مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای  :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

اخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[6.228]1398/06/24امکان اعلام هشدار يا خطا براي چک تکراري در يک سندرجوع کنيد به :
ویرایش اسناد / تنظیمات / امکانات ذخیره اسناد
یا
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
[6.221]1398/04/16زیرحساب فرعي اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومی / حسابها / استفاده از زیرحسابهای فرعی
لیست اسناد/ جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیم ستونها / زیرحساب فرعی

به این صورت در اسناد ، علاوه بر زیرحساب اصلی که از قبل موجود بوده است و می توان پروژه دومی به نام زیرحساب فرعی ثبت کرد که در گزارشات نیز قابل دستیابی و جستجو خواهد بود
[6.218]1398/04/02پروژه فرعي اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومی / حسابها / استفاده از پروژه های فرعی
لیست اسناد/ جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیم ستونها / پروژه فرعی

به این صورت در اسناد ، علاوه بر پروژه اصلی که از قبل موجود بوده است و می توان پروژه دومی به نام پروژه فرعی ثبت کرد که در گزارشات نیز قابل دستیابی و جستجو خواهد بود
[6.216]1398/02/30گزارش "صورت خلاصه حسابها" اضافه شدرجوع کنيد به :
گزارشات / صورتهای خلاصه
[6.209]1397/12/22امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[6.209]1397/12/22گزارش تراز حسابها- تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارزرجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها- تسعير نرخ ارز / کلیک راست / صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز
[6.207]1397/12/04امکان نمايش سطوح قبلي حساب در دفتر روزنامهرجوع کنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه / صفحه کنترل گزارش / نمایش سطوح قبلی حساب
[6.198]1397/09/05تکميل گزارشات دفاتر و اسناد قانونيرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / دفاتر قانونی
لیست اسناد / نگهداری / بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانوني
گزارشات / دفاتر قانونی
[6.195]1397/08/23بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونيرجوع كنيد به : لیست اسناد / نگهداری / بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانوني
[6.195]1397/08/23تفکيک و تکميل گزارشات دفاتر قانونيرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر قانوني
[6.189]1397/07/07مغایرت گیری اتوماتیک حساب بانکرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / صورت مغایرت بانکی

از این نسخه ، امکان مغایرت گیری با فایل گردش حساب بانکی فراهم شده است. نوع فایل اکسل است و بصورت عمومی برای تمام بانگها قابل استفاده می باشد
[6.188]1397/06/20امکان انتخاب سطح حساب در گزارشات دفتر کل ماهانه و دفتر کل روزانهرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر /دفتر کل ماهانه یا دفتر کل روزانه
[6.184]1397/06/06امکان انتخاب پروژه در صفحه کنترل گزارش تراز دفاتررجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تراز دفاتر
[6.171]1397/02/24امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[6.167]1397/02/01صفحه جداگانه جهت تعيين دسته جمعي دسترسي کاربران به اطلاعات پايهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / کارمندان / ویرایش
[6.163]1396/12/06امکان چاپ فرمت جدید تاریخ و مبلغ در فرمهای ایران چکرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[6.162]1396/11/17امکان غير فعال کردن مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[6.159]1396/11/11امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[6.159]1396/11/11امکان ثبت نرخ ارز بر اساس تاريخرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / ارزها / جدید یا ویرایش

در این قسمت می توانید نرخ ارز را در تاریخهای مختلف ثبت کنید . هنگام صدور اسناد ، نرخ صحیح براساس تاریخ سند استخراج و ثبت می گردد
[6.158]1396/11/01گزارشات "گردش طرفهاي چکها" و "گردش زيرحسابهاي طرفهاي چکها" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / گردش ها
[6.156]1396/10/11امکان انتخاب وضعيت رسيدگي اسناد در صفحات کنترل گزارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / دفاتر / "دفتر حساب" ، "دفتر حساب-ارزی" ، "دفتر حساب-مقداری" ، "دفتر روزنامه" "دفتر حساب-لينک خريد و فروش"
[6.155]1396/09/28گزارش دفتر کل روزانه اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل روزانه
[6.143]1396/07/11راس گيري به دفتر روزنامه اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفتر روزنامه / کليک راست / راس گيري
[6.142]1396/06/27امکان تنظيم هشدار يا خطا هنگام حذف دسته چکهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / عمومي / حذف دسته چکها
[6.127]1396/02/12افزايش سرعت گزارشات دفتر حساب تجميعي،دفتر کل ماهانه و دفتر حساب- لينک خريد و فروشرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب تجميعي / دفتر کل ماهانه دفتر حساب- لينک خريد و فروش
[6.124]1396/02/02افزايش سرعت گزارش دفتر حسابرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب يا دفتر حساب-ارزي يا دفتر حساب-مقداري
[6.123]1396/01/21امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
[6.108]1395/10/28امکان انتخاب پروژه در گزارش تراز تحليليرجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تراز تحليلي
[6.102]1395/09/17گزارش صورت سود و زيان اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه / صورت سود و زيان
[6.101]1395/09/06امکان "ساختن اتوماتيک حسابها و مراکز هزينه و پروژه ها" در انتقال به گروه وابستهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / گروه وابسته / اطلاعات پايه اي که در صورت موجود نبودن بطور اتوماتيک ايجاد مي شوند
[6.097]1395/08/02گزارش "دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني
[6.095]1395/07/27مشخصات قرارداد به پروژه ها اضافه شدرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / پروژه ها / جديد يا ويرايش
[6.094]1395/07/14امکان تنظيم فعال بودن يا نبودن ذخيره اتوماتيک اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ذخيره اتوماتيک اسناد در حال ويرايش
[6.092]1395/07/03گزارش "گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف-2" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالها-گروههاي مختلف / گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف - 2
[6.084]1395/05/17گزارش "گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف- 1"رجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالها-گروههاي مختلف / گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف- 1
[6.073]1394/11/26امکان اخذ گزارش دفتر حساب يا دفتر روزنامه بصورت جمع بندهاي در سطح معينرجوع کنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر حساب يا دفتر روزنامه
[6.068]1394/09/23امکان ثبت "سند معکوس" اضافه شدرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / سند معکوس
[6.068]1394/09/23امکان بالانس کردن اتوماتيک سند موقع ويرايشرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / بالانس کردن سند

در هنگام ثبت سند با انتخاب منوي فوق و يا زدن کليدهاي Ctrl+X سند بطور اتوماتيک بالانس مي شود
[6.054]1394/06/16امکان ارسال پيامک در صفحه ويرايش سندرجوع كنيد به : ليست اسناد / چديد يا ويرايش / عمليات / ارسال توسط پيامک
[6.040]1394/03/19گزارش "دفتر کل ماهانه" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل ماهانه
[6.037]1394/03/11امکان اعلام خطا يا هشدار در چاپ مجدد اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد / چاپ مجدد سند
يا
ليست اسناد / جديد يا ويرايش/ تنظيمات / ذخيره اسناد / چاپ مجدد سند

توجه : اگر فرم چاپ خاصي استفاده مي کنيد ، بايد آن فرم چاپ طوري تنظيم شود که از طريق پيش نمايش قابل چاپ نباشد. جهت تنظيم فرم چاپ با بخش پشتيباني شرکت تماس حاصل نماييد
[6.031]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
[6.030]1394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[6.028]1394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروهاز اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
[6.006]1393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.006]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.005]1393/10/10امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.003]1393/09/24اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[6.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس