نرم افزار حسابداري کاربرد کامپیوتر (مالي و صنعتي)

 • انتقال اسناد از گروهی به گروهی ديگر (بين چند ديتابيس)
 • امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت ، در گروهي (ديتابيسي) ديگر
 • نمايش گزارشات هشداردهنده در هنگام اجرای برنامه (مثل چکهای سررسيد شده)
 • نگهداري سابقه تغييرات اسناد ثبت شده
 • ثبت اطلاعات چك در اسناد
 • تنظيم شروع و پايان دوره مالي (شمسي- ميلادي)
 • معرفی ارز و حسابهاي ارزي و نرخهاي برابري آنها بر اساس تاريخ
 • تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز
 • ذخيره اتوماتيك اسناد در فايل و امكان بازيابي سند از فايل در صورت نياز
 • چاپ چک با امکان تنظِم فرم
 • مغايرت گيري بانكي به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك
 • تجميع اسناد به صورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل)
 • عطف بندهای اسناد به يکديگر و استفاده از آنها جهت تهيه گزارش اقلام باز
 • فکس گزارشات
 • ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز