سیستم حسابداری مجتمع (مدیریت هزینه ها و شارژ ساختمان)

این سیستم دارایَ تمامی مراحل سیستم حسابداری می باشد.

تسهیم هزینه ها و شارژ ساختمان بر اساس نفرات و متراژ

صدور اسناد حسابداری بابت هزینه ها و شارژ ساختمان

محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت هزینه ها و شارژ به تفکیک واحدها

صدور سند حسابداری بابت جریمه های دیرکرد به تفکیک واحدها

چاپ صورتحساب شارژ ساختمان