سیستم مالی بازرگانی (استاندارد – نسخه ۲)

دموی سیستم مالی بازرگانی: می توانید ویدیوی دمو برنامه را از لینکهای مقابل دانلود کنید

دانلود قسمت اول        دانلود قسمت دوم      دانلود قسمت سوم

ويژگيهاي برجسته

حسابداري :

 • تعيين محدوده سال مالي بصورت شمسي يا ميلادي
 • گروه بندي حسابها در دو سطح و معرفي كدينگ حسابها در ۵ سطح (كل، معين و ۳ سطح تفصيلي شناور)
 • معرفي ارز و نرخ برابري آنها با ريال
 • ثبت اتوماتيک سند افتتاحيه و اختتاميه و بستن حسابهاي موقت
 • ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري بابت تمامي مراحل دريافت و پرداخت چکها
 • ذخيره اسناد تعيين شده به صورت اتوماتيک در گروهي (ديتابيسي) ديگر
 • انتقال اسناد انتخاب شده از گروهي به گروه ديگر (بين دو ديتابيس)
 • اجراي گزارشات هشدار دهنده به صورت اتوماتيک پس از ورود به سيستم
 • تجميع اسناد حسابداري بصورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاترقانوني

انبارداري:

 • معرفي انبار بصورت نامحدود و تعيين روش قيمت گذاري براي هر انبار (ميانگين دائمي، ميانگين ادواري و فايفو ، لايفو و آزاد)
 • گروه بندي كالاها در ۵ سطح
 • معرفي کالاها به همراه ۳ واحد مقداردهي ، شماره فني و ابعاد دهي (طول، عرض و ارتفاع)
 • برقراري ارتباط سيستم با تجهيزات جانبي ( بارکد، باسکول و ترازوهاي ديجيتال)
 • كنترل موجودي كالا (نقطه سفارش، حداقل موجودي، حداكثر موجودي )
 • انجام عمليات انبارگرداني (ثبت شمارشهاي انبارگرداني و ثبت اتوماتيک موجودي ابتداي دوره بعد از انبارگرداني و ثبت سند اصلاح موجودی)
 • ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري از سيستم انبار

خريد و فروش:

 • معرفي خريداران و فروشندگان به همراه اطلاعات مورد نياز و گروه بندي آنها در سه سطح
 • صدور اسناد خريد و فروش (پيش فاكتور، فاكتور، برگشتي)
 • ثبت اتوماتيك اسناد انبار و حسابداري از سيستم خريد و فروش
 • معرفي ويزيتورها و گروه بندي آنها در سه سطح همراه با درصد پورسانت هر ويزيتور
 • تهيه فايل صورتمعاملات فصلی (TTMS) به همراه گزارشات خريد و فروش فصلي
 • برقراري ارتباط با دستگاه كارتخوان (Pos)
 • گزارش سود و زيان كالاها
اطلاعات پایه
 • معرفي كدينگ حسابها در ۵ سطح (كل، معين و ۳ سطح تفصيلي شناور)
 • گروه بندي حسابها در دو سطح و تعيين نوع حسابها (دارايي، بدهي، ارزش ويژه و…)
 • تغيير کد حسابهاي تعريف شده همراه با سطحهاي بعدي آنها حتي با وجود گردش حساب (نمايش تغييرات در اسناد و گزارشات)
 • تعيين ماهيت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار يا خنثي
 • معرفي حسابهاي ارزي
 • معرفي حسابهاي مقداري جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداري براي آنها (همراه با تنظيم دقت اعشار)
 • معرفي ۲۰ مشخصه اضافي براي هر حساب
 • معرفي ويزيتور و گروه ويزيتورها تا سه سطح
 • گروه بندي ومعرفي خريداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعيين اعتبار ساليانه براي مشتريان جهت كنترل ازدياد ماندهي بدهي مشتري از ميزان اعتبار تخصيص داده شده
 • معرفي ۲۰ مشخصه اضافي براي هر خريدار و فروشنده
 • تعيين قيمت خريد و فروش پيش فرض براي هر كالا
 • معرفي عوامل کاهنده و افزاينده (ماليات و عوارض و تخفيفات) جهت استفاده در فاکتورهاي خريد و فروش
 • معرفي انبارها با تعيين روش قيمت گذاري حواله ها
 • معرفي ۳ واحد مختلف براي هر كالا
 • ثبت ابعاد براي كالا و نحوه محاسبه قيمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفي باركد و شماره فني براي هر کالا
 • معرفي ۲۰ مشخصه اضافي براي هر كالا
 • كنترل موجودي كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحراني / نقطه حداکثر
 • معرفي گروه هاي قيمت براي هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خريد و فروش
 • انتقال قيمتها از فايل اکسل براي گروههاي قيمتي
ثبت اسناد

ثبت اسناد حسابداري

 • صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه و بستن حسابهاي موقت به صورت اتوماتيك
 • ثبت اسناد حسابداري از فاكتورهاي خريد و فروش و اسناد انبارداري به صورت اتوماتيك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداري سابقه اسناد (نشاندهنده کاربر ثبت کننده – کاربر ويرايش کننده – کاربر تاييد کننده و..)
 • چاپ هر سند در فرم هاي متفاوت به سفارش مشتري
 • ثبت همزمان اسناد حسابداري در گروه (ديتابيس) ديگر
 • ادغام دو يا چند سند حسابداري با هم به طوري که بندهاي اسناد انتخابي در يک سند جديد جمع (فراخواني) گردد.
 • نمايش مانده حسابها در اسناد
 • دسترسي به اطلاعات پايه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپي کردن رديفهاي يک يا چند سند در سندي ديگر

ثبت دسته چك

 • معرفي دسته چكهاي مورد استفاده
 • ابطال چكها در دسته چك

ثبت اسناد خريد / فروش

 • ثبت اسناد خريد و فروش شامل : پيش فاكتور – فاكتور – برگشتي ها
 • معرفي ۲۰ مشخصه اضافي جهت هر يك از اسناد خريد و فروش
 • ثبت ماليات ،عوارض و تخفيفات براي هر يك از اسناد خريد و فروش
 • ثبت اسناد بصورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • ثبت پيش دريافتها و دريافتهاي نقدي و چک هر فاکتور فروش و ثبت اتوماتيک سند حسابداري آنها
 • ثبت تاريخ تسويه هر فاکتور و نمايش آنها در گزارشات
 • مرتبط سازي برگشتيهاي فروش با فاکتورهاي متناظر آنها
 • استفاده از باركد در ثبت اسناد
 • نگهداري سابقه اسناد ( کاربر ثبت کننده، کاربر ويرايش کننده، کاربر تاييد کننده و…)
 • چاپ هر سند در فرم هاي متفاوت (قابل طراحي)
 • ثبت اسناد انباداري و حسابداري از اسناد خريد و فروش به صورت اتوماتيک
 • نمايش موجودي مقداري و مبلغي هر کالا در اسناد
 • نمايش مانده حساب مشتري از حسابداري
 • دسترسي به اطلاعات پايه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپي کردن رديفهاي يک يا چند سند در سندي ديگر

ثبت اسناد انبارداري

 • ثبت سند موجودي اول دوره به صورت اتوماتيك
 • معرفي ۲۰ مشخصه اضافي جهت هر يك از اسناد انبار
 • ثبت سند حسابداري و فاكتورهاي خريد و فروش از اسناد انبارداري به صورت اتوماتيك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداري سابقه اسناد (کاربر ثبت کننده، کاربر ويرايش کننده، کاربر تاييد کننده و..)
 • طراحي و چاپ اسناد در فرم هاي متفاوت به سفارش مشتري
 • اعلام خطا و يا هشدار در صورت منفي شدن موجودي کالا در هنگام ثبت اسناد
 • ثبت شمارش کالاها جهت انبارگرداني ( تا ۳ مرتبه شمارشدهي + ثبت شمارش کالا در حين انبارگرداني ، صدور سند اصلاحي بابت انبارگرداني)
 • دسترسي به اطلاعات پايه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپي نمودن رديفهاي يک يا چند سند در سندي ديگر
گزارشات

گزارش فهرست ها

 • فهرست حسابها، خريداران و فروشندگان، كالاها و ويزيتورها

گزارش حسابداري

 • دفتر روزنامه، دفتر حساب، گزارش گردش زيرحسابها (تفصيلي هاي شناور) ، تراز حسابها، تراز تحليلي حسابها، تراز نامه پايان سال، صورت خلاصه چكها( گزارشي از اسناد دريافتني و پرداختني و وضعيت فعلي هر چك)، سابقه چك

گزارشات خريد و فروش

 • صورت ريز اسناد خريد و فروش، گزارش گردش خريد و فروش، گزارش گردش حساب مشتري، گزارش ريز پورسانت ويزيتورها از فاكتورها، گزارش ريز پورسانت ويزيتورها از دريافتي ها، تراز خريد و فروش مشتريان، تراز خريد و فروش كالا، تراز فصلي فروش ، صورت خلاصه خريد و فروش كالاها، صورت خلاصه خريد و فروش گروههاي كالا، صورت خلاصه حساب مشتريان، صورت خلاصه خريد و فروش گروههاي مشتري، صورت خلاصه پورسانت ويزيتورها از فاكتورها، صورت خلاصه سود و زيان فروش كالا

گزارشات انبارداري

 • صورت ريز اسناد انبارداري، گزارش كاردكس كالا ، موجودي كالا، تراز تحويل دهندگان/ گيرندگان ، گزارش انبارگرداني

امكانات عمومي گزارشات

 • کليه گزارشات در صورت نياز در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است.
 • انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)
 • مقايسه اتوماتيک گزارشات با يکديگر
 • علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش
 • چاپ گزارشات به صورت لاتين
 • انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL
 • انتقال گزارشات به فايلهاي HTML
 • ارسال گزارشات از طريق Email
 • ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز
 • تهيه نمودار از گزارشات
 • تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات
امکانات عمومی مشترک بین سیستم ها
 • ايجاد گروه هاي مجزا بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا باشد.
 • براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است.
 • تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن
 • يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف بطور اتوماتيك
 • نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده
 • شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها
مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

آخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[2.279]1398/09/03امکان ويرايش دسته جمعي اسناد در گزارش صورت اسناد خريد و فروشرجوع کنيد به :
گزارشات / خرید و فروش / صورتها و گردش اسناد / گردش اسناد خرید و فروش
[2.279]1398/09/03امکان انتقال مخزن از برنامه خريد و فروشرجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / مخزن اسناد

این منو جهت انتقال اطلاعات از سیستم جامع به سیستم مالی بازرگانی پیش بینی شده است و برای مشتریانی مناسب است که در دفتر مرکزی ، سیستم جامع و در شعبشان ، سیستم مالی بازرگانی را دارند
[2.273]1398/07/08امکان تهیه گزارش فصلی بصورت تجميع نوع کالاهارجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / گزارش فصلی فروش یا خرید
یا
گزارشات / ترازها / تهيه فايل گزارش فصلي فروش یا خريد
[2.259]1398/04/22گزینه "سند حسابداري يکسان براي فاکتورها و سند انبار آنها" اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / خرید و فروش یا انبارداری / سند حسابداري يکسان براي فاکتورها و سند انبار آنها
[2.255]1398/04/11امکان محاسبه پورسانت ويزيتورها بر اساس سود حاصله نسبت به فاکتورهای خریدرجوع کنيد به :
گزارشات / خرید و فروش / دفاتر و گردشها / ريز پورسانت ويزيتورها از فاكتورها
یا
گزارشات / خرید و فروش / صورتهای خلاصه / صورت خلاصه پورسانت ويزيتورها از فاكتورها
[2.255]1398/04/11امکان تعيين عوارض و تخفيفات موثر در سود و زيانرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / عوارض و تخفیفات / ویرایش
[2.254]1398/04/05امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينه و کالاها و خریداران/فروشندگانرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[2.252]1398/03/22امکان خطا يا هشدار در صورت کاهش قيمت کالا از آخرين قيمت يا ميانگين قيمت فاکتورهاي خريدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / امکانات ذخيره اسناد
يا
ليست اسناد خريد و فروش / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / امکانات ذخيره اسناد
[2.250]1398/02/30امکان تعيين دارا بودن مرکزهزينه يا پروژه براي حسابهارجوع کنيد به : اطلاعات پايه / حسابها / جدید یا ویرایش
[2.250]1398/02/30هشدار در صورتي که وضعيت اسناد از "باطل" برگردانده شوندرجوع کنيد به :
لیست اسناد / تغییر وضعیت اسناد

در صورتیکه تعدای سند انتخاب شود که بعضی از آنها باطل باشند ، با خارج کردن وضعیت آنها از باطل ، سیستم هشدار مناسب می دهد
[2.247]1398/02/10نمايش ستونهاي شماره سند حسابداري در گزارش "گردش اسناد خريد و فروش"رجوع کنيد به :
گزارشات / خريد و فروش / دفاتر و گردشها / گردش اسناد خريد و فروش
[2.247]1398/02/10نمايش ستونهاي شماره سند حسابداري در گزارش "صورت ریز اسناد انبارداری"رجوع کنيد به :
گزارشات / اسناد انبارداری / دفاتر و گردشها / صورت ریز اسناد انبارداری
[2.245]1398/02/03کنترل صفر نبودن مبلغ اسناد وارد هنگام "قيمت گذاري اسناد صادره"رجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / قيمت گذاري اسناد صادره
[2.244]1398/01/26گزارش خطاها اضافه شد به کنترل موجودي منفي طي دورهرجوع کنيد به :
گزارشات / انبارداری / ترازها / کنترل موجودي منفي طي دوره
[2.244]1398/01/26امکان اخذ گزارش "صورت اسناد خريد و فروش" براي فاکتورها و برگشتي به صورت توامرجوع کنيد به :
گزارشات / خرید و فروش / دفاتر و گردشها / صورت اسناد خريد/فروش
[2.243]1397/12/27گزارش تراز حسابها- تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارزرجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها- تسعير نرخ ارز / کلیک راست / صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز
[2.240]1397/12/04امکان نمايش سطوح قبلي حساب در دفتر روزنامهرجوع کنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه / صفحه کنترل گزارش / نمایش سطوح قبلی حساب
[2.238]1397/11/23امکان تنظيم دسترسي کاربر به ويرايش اسناد ثبت شده در "انبارداري" يا "حسابداري" يا "خريد و فروش"رجوع کنيد به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران / دسترسی به تغيير اسناد ثبت شده در "انبارداري" يا "حسابداري" يا "خريد و فروش"
[2.237]1397/11/14تاريخ اعتبار اسناد خرید و فروش اضافه شدرجوع کنيد به :
لیست اسناد خرید و فروش / "پیش فاکتور" یا "فاکتور" "خرید" یا "فروش" / جدید یا ویرایش
[2.233]1397/10/19امکان ويرايش تمام صفحه عوارض و تخفيفات در فاکتورهارجوع كنيد به : ویرایش فاکتورها / عوارض و تخفیفات / کلیک راست روی جدول عوارض و تخفیفات
[2.233]1397/10/19امکان مشاهده عوارض و تخفيفات به تفکيک بندها در فاکتورهارجوع كنيد به : ویرایش فاکتورها / عوارض و تخفیفات / کلیک راست روی جدول عوارض و تخفیفات
[2.233]1397/10/19امکان مشاهده اسناد لينک روي ليست اسناد اصليرجوع كنيد به : لیست اسناد خرید و فروش یا انبارداری / ثبت حسابداری یا ثبت انبار یا ثبت خرید و فروش

اگر یکی از کلیدهای فوق روی سندی که قبلا ثبت شده زده شود ، امکان مشاهده سند لینک وجود خواهد داشت
[2.229]1397/10/04اضافه کردن ستونهای مشخصه های اضافی کالاها در بعضی گزارشاترجوع کنید به گزارشات زیر :

صورت اسناد خرید/فروش
صورت ریز اسناد انبارداری
گردش خرید/فروش کالاها
صورت خلاصه خرید/فروش کالاها
تراز خريد/فروش كالاها
ليست شمارش كالا-انبارگرداني
صورتخلاصه سود و زیان کالا
موجودی کالا
موجودی کالا به تفکیک نوع سند
تراز تحویل دهندگان / گیرندگان
تراز مسئولین پخش
[2.228]1397/10/01اضافه کردن ستونهای مشخصه های اضافی کالاها در بعضی گزارشاترجوع كنيد به گزارشات زیر :

صورت اسناد خرید/فروش
گردش خرید/فروش کالاها
صورت خلاصه خرید/فروش کالاها
تراز خريد/فروش كالاها
صورت ریز اسناد انبارداری
ليست شمارش كالا-انبارگرداني
[2.227]1397/09/26امکان انتخاب دسته جمعي حسابها براي گزارش دفتر حسابرجوع کنيد به : گزارشات / دفاتر و گردش ها / دفتر حساب / نوع گزارش
[2.221]1397/09/05تکميل گزارشات دفاتر و اسناد قانونيرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / دفاتر قانونی
لیست اسناد / نگهداری / بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانوني
گزارشات / دفاتر قانونی
[2.220]1397/08/27امکان روند کردن قیمتهای یک گروه قیمترجوع كنيد به : اطلاعات پایه / کالاها / گروههای قیمت / چدید یا ویرایش / عملیات / افزایش ، کاهش ، روند کردن قيمتها
[2.219]1397/08/23بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونيرجوع كنيد به : لیست اسناد / اسناد حسابداری / نگهداری / بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانوني
[2.219]1397/08/23تفکيک و تکميل گزارشات دفاتر قانونيرجوع كنيد به : گزارشات / حسابداری / دفاتر قانوني
[2.214]1397/06/31امکان انتقال زير نويس اسناد هنگام پر کردن اسنادرجوع كنيد به :
سند جدید یا ویرایش سند / عملیات / پرکردن
[2.212]1397/06/20امکان انتخاب سطح حساب در گزارشات دفتر کل ماهانه و دفتر کل روزانهرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر /دفتر کل ماهانه یا دفتر کل روزانه
[2.210]1397/06/10نوع سند "بستن حسابهاي موقت" اضافه شدرجوع كنيد به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / نوع سند
[2.208]1397/05/20ستون مبلغ فاکتور بدون تخفيفات به بعضی گزارشات اضافه شدرجوع كنيد به گزارشات زیر :

صورت اسناد خرید / فروش
گزارش گردش حساب مشتری
تراز خرید / فروش مشتریان
[2.208]1397/05/20بازسازي عوارض و تخفيفات اضافه شدرجوع كنيد به :
لیست اسناد خرید یا فروش / نگهداری / بازسازي عوارض و تخفيفات
[2.207]1397/05/08امکان انتخاب کالاهاي دلخواه در "قيمت گذاري اسناد صادره از انبار"رجوع کنيد به :
ليست اسناد انبار / نگهداري / قيمت گذاري اسناد صادره از انبار
[2.207]1397/05/08امکان هشدار يا خطا در صورت کاهش قيمت کالا از قيمت خريد ثبت شده در اطلاعات پايهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / امکانات ذخيره اسناد
يا
ليست اسناد خريد و فروش / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / امکانات ذخيره اسناد
[2.207]1397/05/08گزارش "موجودي كالا به تفکيک انواع سند" اضافه شدرجوع كنيد به :
گزارشات / انبارداری / ترازها / موجودي كالا به تفکيک انواع سند
[2.205]1397/04/27توضيحات و تاريخ وصول و رديف چک اضافه شدندرجوع كنيد به : ثبت سند / انتخاب حساب اسناد دریافتنی یا پرداخننی / صفحه مشخصات چک
[2.199]1397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[2.196]1397/02/08وضعیت فرم اسناد پس از چاپ قابل تنظیم شدرجوع كنيد به : لیست اسناد / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / ویرایش اسناد / وضعیت فرم اسناد پس از چاپ
[2.193]1397/01/26فرمت فايل تراز فصلي سال 1397 تغيير کردرجوع كنيد به : گزاراشات / ترازها / تهيه فايل گزارش فصلي فروش/خريد
[2.190]1396/12/06امکان چاپ فرمت جدید تاریخ و مبلغ در فرمهای ایران چکرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[2.187]1396/11/13امکان پيوست مدارک به خریداران و فروشندگانرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / خریداران و فروشندگان / جدید یا ویرایش / پیوست
[2.187]1396/11/11امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[2.186]1396/11/10امکان چاپ کد ملی مشتریان در فرمهای چاپ چکرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[2.181]1396/10/17امکان انتقال بالانويس اسناد هنگام پرکردن از سندي ديگررجوع كنيد به : لیست اسناد / اسناد حسابداری یا خرید و فروش یا انبارداری / جدید یا ویرایش / پرکردن / بالانویس سند منتقل شود
[2.178]1396/09/28تصوير مشتري اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / خریداران و فروشندگان / جدید یا ویرایش
[2.178]1396/09/28گزارش دفتر کل روزانه اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل روزانه
[2.174]1396/09/11امکان تعيين طول کد و رقم شروع کد براي کالاها ، مشتريان ، ويزيتورها و زيرحسايهارجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالاها يا مشتريان يا ويزيتورها يا زيرحسايها
[2.174]1396/09/11هشدار براي نام تکراري ويزيتورها و زير حسابهارجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ويزيتورها يا زيرحسابها
[2.174]1396/09/11امکان تعريف مشخصه هاي اضافي براي ويزيتورها و زير حسابهارجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ويزيتورها يا زيرحسابها
[2.174]1396/09/11امکان چاپ ليست چکهاي واگذار شده به بانکرجوع كنيد به : گزارشات / سررسيدنامه / صورت خلاصه چکها / چاپ
[2.166]1396/08/07امکان کنترل موجودي منفي طي دورهرجوع كنيد به :
گزارشات / انبارداري / ترازها / "كنترل موجودي طي دوره كالا"
[2.156]1396/06/25گزارش گردش زيرحسابها - تجميع سالها اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالهاي مختلف
[2.154]1396/06/07امکان مشاهده سند لينک در گزارش دفتر روزنامه و دفتر روزنامه تجميع گروههارجوع کنيد به :
گزارشات / حسابداري / دفاتر / دفتر روزنامه يا دفتر روزنامه تجميع گروهها / کليک راست
[2.153]1396/05/30گزارشات حسابداري / خريد و فروش / انبارداري تفکيک شدندرجوع كنيد به : گزارشات
[2.151]1396/05/17امکان انتخاب تمام انبارها در ليست اسناد انبارداريرجوع كنيد به : ليست اسناد انبارداري / امکانات / تنظيم ستونها
[2.148]1396/05/03امکان تنظيم ثبت اسناد از طريق بارکد بطوريکه بندهاي تکراري با هم جمع شوند يا نشوندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / بارکد و ترازو / روش ثبت بعد از ورود بارکد
[2.145]1396/04/25فرمت فايل تراز فصلي سال 1396 تغيير کردرجوع كنيد به : گزاراشات / ترازها / تهيه فايل گزارش فصلي فروش/خريد
[2.142]1396/04/11امکان ثبت اسناد انبارداري در فاکتورهاي خريد يا فروشرجوع كنيد به : ليست اسناد / اسناد انبارداري / عمليات / ثبت خريد و فروش
[2.137]1396/02/16امکان پرکردن اسناد حسابداري از فايل اکسلرجوع کنيد به : ليست اسناد / اسناد حسابداري / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از فايل اکسل
[2.136]1396/02/10امکان تعيين دسترسي کاربران جهت مشاهده قيمت در گزارشاترجوع كنيد به :
صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / دسترسي "مبالغ در گزارشات" اضافه شده است
[2.136]1396/02/10امکان تنظيم نمايش يا عدم نمايش برات در ثبت مشخصات چک در اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "مشخصات چک در سند"
[2.132]1396/01/21در گزارش تراز تحليلي حسابها گزينه "دوره ها بر اساس ماه" اضافه شدندرجوع كنيد به :

گزارشات / ترازها / تراز تحليلي حسابها / صفحه کنترل گزارش
[2.117]1395/09/30امکان تنظيم کد زير حساب براي حسابها عوارض و تخفيفات و تخفيفات بندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / عوارض و تخفيفات / ويرايش / کد زيرحساب
[2.115]1395/09/21امکان پرکردن اسناد انبار از اسناد خريد و فروشرجوع كنيد به :
ليست اسناد / اسناد انبار / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از اسناد خريد و فروش
[2.115]1395/09/21امکان پرکردن اسناد خريد و فروش از اسناد انباررجوع كنيد به :
ليست اسناد / اسناد خريد و فروش / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از اسناد انبار
[2.115]1395/09/21گزارش "فهرست اسناد حسابداري" اضافه شدرجوع كنيد به :
گزارشات / فهرستها / فهرست اسناد حسابداري
[2.115]1395/09/21گزارش "صورت سود و زيان" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه / صورت سود و زيان
[2.113]1395/09/06امکان ثبت اتوماتيک اسناد مغايرت شمارش نهايي در انبارگردانيرجوع كنيد به : ليست اسناد / اسناد وارده به انبار / انبارگرداني / ثبت اسناد مغايرت شمارش نهايي
[2.110]1395/08/29امکان ثبت عنوان براي خريداران و فروشندگانرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / خريداران و فروشندگان / جديد يا ويرايش / عنوان
[2.107]1395/08/02گزارش "دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني
[2.102]1395/06/27امکان ثبت گروه قيمت پيش فرض براي خريداران/فروشندگان يا گروههاي خريدار/فروشندهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / خريداران/فروشندگان / خريداران/فروشندگان يا گروههاي خريدار/فروشنده / جديد يا ويرايش
[2.102]1395/06/27امکان تعيين دسترسي مشاهده يا تغيير قيمت در اسناد خريد يا فروشرجوع كنيد به : سيستم / گروههاي و کاربران / دسترسي کاربران
[2.095]1395/04/22امکان مرتبط کردن دريافتي هاي ثبت شده در اسناد حسابداري با فاکتورهارجوع كنيد به : ليست اسناد / فاکتورهاي خريد يا فروش / جديد يا ويرايش / عمليات / پرداختي ها يا دريافتي ها / دبل کليک يا زدن کليد در ستون سند حسابداري

با اينکار ليستي از اسناد حسابداري شامل چکهاي دريافتي/پرداختي از خريدار/فروشنده فاکتور باز مي شود که مي توانيد آن را به فاکتور مرتبط نماييد
[2.095]1395/04/22دسترسي به مرتب سازي تمام انواع اسناد اضافه شدرجوع كنيد به : سيستم / گروههاي و کاربران / دسترسي کاربران
[2.085]1395/02/21امکان ثبت تصوير کالاهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / تصوير کالا
[2.081]1395/02/01امکان عدم ثبت کالاهاي دلخواه در انباررجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / اين کالا ثبت انبار نمي شود
[2.080]1395/01/22امکان ثبت دسته جمعي نقاط بحران ، سفارش و حداکثر کالاهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / عمليات / ثبت نقاط بحران ، سفارش و حداکثر
[2.074]1394/11/26امکان اخذ گزارش دفتر حساب بصورت جمع بندهاي در سطح کل يا معينرجوع کنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر حساب
[2.073]1394/11/25امکان تنظيم دسترسي/عدم دسترسي کاربران به مشاهده و قيمت اسناد انبارداريرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[2.067]1394/10/19تخفيف جايزه اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / تخفيف جايزه

در صورت استفاده از تخفيف جايزه، اگر براي هر خريدار واجد شرايط فاکتوري صادر شود که مبلغ آن بيش از مبلغ مشمول باشد ، براي خريد بعدي مشتري تخفيفي در نظر گرفته خواهد شد
[2.066]1394/09/23امکان بالانس کردن اتوماتيک سند موقع ويرايشرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / بالانس کردن سند

در هنگام ثبت سند با انتخاب منوي فوق و يا زدن کليدهاي Ctrl+X سند بطور اتوماتيک بالانس مي شود
[2.064]1394/09/17روش قيمت گذاري فايفو و لايفو اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / انبارها / جديد / ويرايش / روش قيمت گذاري
[2.057]1394/08/30امکان چاپ بارکدهاي ثبت شده براي کالاهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / بارکدها / چاپ
[2.051]1394/08/11گزارش دفتر روزنامه - تجميع گروههارجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي گروههاي مختلف / گزارش دفتر روزنامه - تجميع گروهها
[2.051]1394/08/11گزارش دفتر حساب - تجميع گروههارجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي گروههاي مختلف / گزارش دفتر حساب - تجميع گروهها
[2.047]1394/07/19اضافه شدن ستونهاي مقدار به گزارش "تراز هشت ستوني حسابها"رجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تراز هشت ستوني حسابها
[2.046]1394/07/18گزارش "صورت خلاصه خريد/فروش کالا - تجميع گروهها" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي گروههاي مختلف / صورت خلاصه خريد/فروش کالا - تجميع گروهها
[2.046]1394/07/18گزارش "صورت خلاصه خريد/فروش گروههاي کالا - تجميع گروهها" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي گروههاي مختلف / صورت خلاصه خريد/فروش گروههاي کالا - تجميع گروهها
[2.038]1394/06/09امکان معرفي بيش از يک دستگاه کارت خوان و استفاده همزمان از آنهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / دستگاه کارت خوان
[2.038]1394/06/09گزارش تراز حسابها - تجميع سالهارجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالهاي مختلف
[2.038]1394/06/09گزارش دفتر حساب - تجميع سالهارجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالهاي مختلف
[2.031]1394/04/08کپي زير حسابها اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / حسابها / عمليات / کپي زير حسابها
[2.030]1394/04/02ثبت مشخصات چک در شرح سند حسابداري مربوط به دريافتي/پرداختي فاکتورهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / خريد و فروش / شرح بند اسناد حسابداري / شرح بندهاي دريافتي يا پرداختي مشتريان
[2.028]1394/03/19گزارش "دفتر کل ماهانه" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل ماهانه
[2.028]1394/03/19امکان تعيين محدوده شماره فاکتورها و پيش فاکتورها و برگشت از فروشرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / عمومي / ساير مشخصات / دستور "محدوده شماره اسناد"
[2.028]1394/03/19امکان رسيدگي سطرهاي اسناد و ثبت رسيدگي شد براي آنهارجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب / ستون رسيدگي
با کليک راست روي اين گزارش ، مي توانيد منوي "رسيدگي/عدم رسيدگي" را انتخاب نماييد . بندهاي رسيدگي شده اسناد با علامت X در ستون رسيدگي مشخص مي شوند

ستون رسيدگي همچنين در گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه نيز قابل مشاهده است
[2.026]1394/03/05امکان ثبت فاکتورهاي خريد يا فروش از روي اسناد انباررجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / "ثبت فاکتور خريد از سند انبار" يا "ثبت فاکتور فروش از سند انبار"
[2.024]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
[2.023]1394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[2.022]1394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروهاز اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
[2.018]1393/12/24امکان ارسال فرم هاي چاپ اسناد توسط پست الترونيکيرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيک

* ارسال سند توسط پست الکترونيکي با فرمهاي چاپ صورت مي گيرد. فرمهاي چاپ استاندارد براي اين منظور آماده شده اند. در صورتيکه تمايل داريد تا اسناد با فرم مخصوص خودتان ارسال شوند ، با بخش پشتيباني شرکت تماس بگيريد تا تغييرات لازم انجام شود
[2.018]1393/12/24امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[2.018]1393/12/24امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[2.009]1393/11/07گزارش دريافتي ها/پرداختي هاي فاکتورهارجوع كنيد به : گزارشات / گردش ها / دريافتي ها/پرداختي هاي فاکتورها
[2.009]1393/11/07تکميل ثبت ريز دريافتي هاي فاکتورهاي فروش / ريز پرداختي هاي فاکتورهاي خريدرجوع كنيد به :
ليست اسناد / فاکتورهاي فروش / جديد يا ويرايش / عمليات / دريافتي ها
ليست اسناد / فاکتورهاي خريد / جديد يا ويرايش / عمليات / پرداختي ها
و همچنين :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / خريد و فروش / دريافتي هاي فاکتورهاي فروش ، پرداختي هاي فاکتورها خريد

در صورتي که در مشخصات عمومي ، گزينه هاي "ريزدريافتي هاي فاکتورهاي فروش ثبت شوند" يا "ريزپرداختي هاي فاکتورهاي خريد ثبت شوند" را فعال نماييد ، آنگاه مي توانيد ريز دريافتي ها يا پرداختي ها را در فاکتورها ثبت کنيد

در نسخه هاي قبل نيز اين امکان وجود داشت ولي در اين نسخه کامل شده است. به اين صورت که براي هر دريافتي / پرداختي يک تاريخ دريافت / پرداخت ثبت خواهيد کرد. اين تاريخ ملاک ثبت سند حسابداري خواهد بود.
اگر در تاريخ هاي مختلف دريافتي / پرداختي داشته باشيد ، براي هر تاريخ يک سند حسابداري ثبت مي شود.
همچنين در صورتي که يک چک جهت چند فاکتور دريافت / صادر نماييد ، مي توانيد در قسمت دريافتي ها / پرداختي ها ي هر فاکتور ، مشخصات چک و مبلغي از چک را که بابت آن فاکتور است ثبت کنيد
سيستم هنگام بازسازي سررسيد نامه ، چکهايي را که داراي مشخصات يکسان باشند و سند حسابداري اشان در يک تاريخ خورده باشد ، با هم جمع کرده و به عنوان يک چک در نظر مي گيرد


[2.006]1393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[2.006]1393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[2.006]1393/10/13تعيين مشموليت عوارض و تخفيفات خريد بر حسب گروههاي کالا و خريداران و فروشندگانرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / خريداران و فروشندگان / گروههاي خريدار و فروشنده / جديد يا ويرايش
يا
اطلاعات پايه / کالا ها / گروههاي کالا / جديد يا ويرايش

توضيح : در نسخه 1,323 تعيين مشموليت عوارض و تخفيفات فروش امکان پذير شده بود و اينک عوارض و تخفيفات خريد نيز اضافه شده است
[2.006]1393/10/13اتصال به دستگاه کارتخوان جهت ثبت اتوماتيک وجوه دريافتيرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / دستگاه کارت خوان

توجه : براي فعال کردن اين امکان با بخش پشتيباني شرکت مهندسي کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
[2.006]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[2.004]1393/09/19اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[2.003]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس
[2.002]1393/09/05دسترسي تغيير کد اطلاعات پايه از دسترسي ويرايش اطلاعات پايه تفکيک شدرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران