سيستم مالي بازرگاني ( کامل – نسخه ۳)

دموی سیستم مالی بازرگانی: می توانید ویدیوی دمو برنامه را از لینکهای مقابل دانلود کنید

دانلود قسمت اول        دانلود قسمت دوم      دانلود قسمت سوم

ويژگيهاي برجسته

حسابداري

 • تعيين محدوده سال مالي بصورت شمسي يا ميلادي
 • گروه بندي حسابها در دو سطح و معرفي كدينگ حسابها در ۵ سطح (كل، معين و ۳ سطح تفصيلي شناور)
 • معرفي ارز و نرخ برابري آنها با ريال
 • ثبت اتوماتيک سند افتتاحيه و اختتاميه و بستن حسابهاي موقت
 • ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري بابت تمامي مراحل دريافت و پرداخت چکها
 • ذخيره اسناد تعيين شده به صورت اتوماتيک در گروهي (ديتابيسي) ديگر
 • انتقال اسناد انتخاب شده از گروهي به گروه ديگر (بين دو ديتابيس)
 • اجراي گزارشات هشدار دهنده به صورت اتوماتيک پس از ورود به سيستم
 • تجميع اسناد حسابداري بصورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاترقانوني
 • معرفی، ثبت و گزارشگيري از مراکز هزينه (سه سطحی)
 • معرفی، ثبت و گزارشگيري از پروژه ها

انبارداري

 • معرفي انبار بصورت نامحدود و تعيين روش قيمت گذاري براي هر انبار (ميانگين دائمي، ميانگين ادواري و فايفو ، لايفو و آزاد)
 • گروه بندي كالاها در ۵ سطح
 • معرفي کالاها به همراه ۳ واحد مقداردهي ، شماره فني و ابعاد دهي (طول، عرض و ارتفاع)
 • برقراري ارتباط سيستم با تجهيزات جانبي (بارکد، باسکول و ترازوهاي ديجيتال)
 • كنترل موجودي كالا (نقطه سفارش، حداقل موجودي، حداكثر موجودي )
 • انجام عمليات انبارگرداني (ثبت شمارشهاي انبارگرداني و ثبت اتوماتيک موجودي ابتداي دوره بعد از انبارگرداني و ثبت سند اصلاح موجودی)
 • ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري از سيستم انبار
 • معرفی فرمول ساخت محصولات با امکان ثبت اسناد وارده و صادره مرتبط به صورت اتوماتيک
 • معرفی، ثبت و گزارشگيري از مراکز هزينه (سه سطحی)
 • معرفی، ثبت و گزارشگيري از پروژه ها

خريد و فروش

 • معرفي خريداران و فروشندگان به همراه اطلاعات مورد نياز و گروه بندي آنها در سه سطح
 • صدور اسناد خريد و فروش (پيش فاكتور، فاكتور، برگشتي)
 • ثبت اتوماتيك اسناد انبار و حسابداري از سيستم خريد و فروش
 • معرفي ويزيتورها و گروه بندي آنها در سه سطح همراه با درصد پورسانت هر ويزيتور
 • تهيه فايل صورتمعاملات فصلی (TTMS) و گزارشات خريد و فروش فصلي
 • برقراري ارتباط با دستگاه كارتخوان (Pos)
 • گزارش سود و زيان كالاها
 • معرفی، ثبت و گزارشگيري از مراکز هزينه (سه سطحی)
 • معرفی، ثبت و گزارشگيري از پروژه ها
اطلاعات پایه
 • معرفي كدينگ حسابها در ۵ سطح (كل، معين و ۳ سطح تفصيلي شناور)
 • گروه بندي حسابها در دو سطح و تعيين نوع حسابها (دارايي، بدهي، ارزش ويژه و…)
 • تغيير کد حسابهاي تعريف شده همراه با سطحهاي بعدي آنها حتي با وجود گردش حساب (نمايش تغييرات در اسناد و گزارشات)
 • تعيين ماهيت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار يا خنثي
 • معرفي حسابهاي ارزي
 • معرفي حسابهاي مقداري جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداري براي آنها (همراه با تنظيم دقت اعشار)
 • معرفي ۲۰ مشخصه اضافي براي هر حساب
 • معرفی مراکز هزينه در سه سطح
 • معرفی پروژه ها
 • معرفي ويزيتور و گروه ويزيتورها تا سه سطح
 • گروه بندي ومعرفي خريداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعيين اعتبار ساليانه براي مشتريان جهت كنترل ازدياد ماندهي بدهي مشتري از ميزان اعتبار تخصيص داده شده
 • معرفي ۲۰ مشخصه اضافي براي هر خريدار و فروشنده
 • تعيين قيمت خريد و فروش پيش فرض براي هر كالا
 • معرفي عوامل کاهنده و افزاينده (ماليات و عوارض و تخفيفات) جهت استفاده در فاکتورهاي خريد و فروش
 • معرفي انبارها با تعيين روش قيمت گذاري حواله ها
 • معرفي ۳ واحد مختلف براي هر كالا
 • ثبت ابعاد براي كالا و نحوه محاسبه قيمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفي باركد و شماره فني براي هر کالا
 • معرفي ۲۰ مشخصه اضافي براي هر كالا
 • كنترل موجودي كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحراني / نقطه حداکثر
 • معرفي گروه هاي قيمت براي هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خريد و فروش
 • انتقال قيمتها از فايل اکسل براي گروههاي قيمتي
ثبت اسناد

ثبت اسناد حسابداري

 • صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه و بستن حسابهاي موقت به صورت اتوماتيك
 • ثبت اسناد حسابداري از فاكتورهاي خريد و فروش و اسناد انبارداري به صورت اتوماتيك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداري سابقه اسناد (نشاندهنده کاربر ثبت کننده – کاربر ويرايش کننده – کاربر تاييد کننده و…)
 • چاپ هر سند در فرم هاي متفاوت به سفارش مشتري
 • ثبت همزمان اسناد حسابداري در گروه (ديتابيس) ديگر
 • ادغام دو يا چند سند حسابداري با هم به طوري که بندهاي اسناد انتخابي در يک سند جديد جمع (فراخواني) گردد.
 • نمايش مانده حسابها در اسناد
 • دسترسي به اطلاعات پايه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپي کردن رديفهاي يک يا چند سند در سندي ديگر

ثبت دسته چك

 • معرفي دسته چكهاي مورد استفاده
 • ابطال چكها در دسته چك

ثبت اسناد خريد / فروش

 • ثبت اسناد خريد و فروش شامل : پيش فاكتور – فاكتور – برگشتي ها
 • معرفي ۲۰ مشخصه اضافي جهت هر يك از اسناد خريد و فروش
 • ثبت ماليات ،عوارض و تخفيفات براي هر يك از اسناد خريد و فروش
 • ثبت اسناد بصورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • ثبت پيش دريافتها و دريافتهاي نقدي و چک هر فاکتور فروش و ثبت اتوماتيک سند حسابداري آنها
 • ثبت تاريخ تسويه هر فاکتور و نمايش آنها در گزارشات
 • مرتبط سازي برگشتيهاي فروش با فاکتورهاي متناظر آنها
 • استفاده از باركد در ثبت اسناد
 • نگهداري سابقه اسناد ( کاربر ثبت کننده، کاربر ويرايش کننده، کاربر تاييد کننده و…)
 • چاپ هر سند در فرم هاي متفاوت (قابل طراحي)
 • ثبت اسناد انباداري و حسابداري از اسناد خريد و فروش به صورت اتوماتيک
 • نمايش موجودي مقداري و مبلغي هر کالا در اسناد
 • نمايش مانده حساب مشتري از حسابداري
 • دسترسي به اطلاعات پايه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپي کردن رديفهاي يک يا چند سند در سندي ديگر

ثبت اسناد انبارداري

 • ثبت سند موجودي اول دوره به صورت اتوماتيك
 • معرفي ۲۰ مشخصه اضافي جهت هر يك از اسناد انبار
 • ثبت سند حسابداري و فاكتورهاي خريد و فروش از اسناد انبارداري به صورت اتوماتيك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداري سابقه اسناد (کاربر ثبت کننده، کاربر ويرايش کننده، کاربر تاييد کننده و..)
 • طراحي و چاپ اسناد در فرم هاي متفاوت به سفارش مشتري
 • اعلام خطا و يا هشدار در صورت منفي شدن موجودي کالا در هنگام ثبت اسناد
 • ثبت شمارش کالاها جهت انبارگرداني ( تا ۳ مرتبه شمارشدهي + ثبت شمارش کالا در حين انبارگرداني ، صدور سند اصلاحي بابت انبارگرداني)
 • دسترسي به اطلاعات پايه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپي نمودن رديفهاي يک يا چند سند در سندي ديگر
گزارشات

گزارش فهرست ها

 • فهرست حسابها، خريداران و فروشندگان، كالاها، ويزيتورها، مراکز هزينه و پروژه ها

گزارش حسابداري

 • دفتر روزنامه، دفتر حساب، گزارش گردش زيرحسابها (تفصيلي هاي شناور) ، تراز حسابها، تراز تحليلي حسابها، تراز نامه پايان سال، تراز مراکز هزينه و تراز پروژه ها ، صورت خلاصه چكها ( گزارشي از اسناد دريافتني و پرداختني و وضعيت فعلي هر چك)، سابقه چك، گردش مراکز هزينه و گردش پروژه ها

گزارشات خريد و فروش

 • صورت ريز اسناد خريد و فروش، گزارش گردش خريد و فروش، گزارش گردش حساب مشتري، گزارش ريز پورسانت ويزيتورها از فاكتورها، گزارش ريز پورسانت ويزيتورها از دريافتي ها، تراز خريد و فروش مشتريان، تراز خريد و فروش كالا، تراز فصلي فروش ، صورت خلاصه خريد و فروش كالاها، صورت خلاصه خريد و فروش گروههاي كالا، صورت خلاصه حساب مشتريان، صورت خلاصه خريد و فروش گروههاي مشتري، صورت خلاصه پورسانت ويزيتورها از فاكتورها، صورت خلاصه سود و زيان فروش كالا

گزارشات انبارداري

 • صورت ريز اسناد انبارداري، گزارش كاردكس كالا ، موجودي كالا، تراز تحويل دهندگان/ گيرندگان ، گزارش انبارگرداني

امكانات عمومي گزارشات

 • کليه گزارشات در صورت نياز در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است.
 • انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)
 • مقايسه اتوماتيک گزارشات با يکديگر
 • علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش
 • چاپ گزارشات به صورت لاتين
 • انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL
 • انتقال گزارشات به فايلهاي HTML
 • ارسال گزارشات از طريق Email
 • ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز
 • تهيه نمودار از گزارشات
 • تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات
امکانات عمومی مشترک بین سیستم ها
 • ايجاد گروه هاي مجزا بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا باشد.
 • براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است.
 • تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن
 • يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف بطور اتوماتيك
 • نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده
 • شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها
مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

آخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[3.055]1398/04/22گزینه "سند حسابداري يکسان براي فاکتورها و سند انبار آنها" اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / خرید و فروش یا انبارداری / سند حسابداري يکسان براي فاکتورها و سند انبار آنها
[3.052]1398/04/11امکان محاسبه پورسانت ويزيتورها بر اساس سود حاصله نسبت به فاکتورهای خریدرجوع کنيد به :
گزارشات / خرید و فروش / دفاتر و گردشها / ريز پورسانت ويزيتورها از فاكتورها
یا
گزارشات / خرید و فروش / صورتهای خلاصه / صورت خلاصه پورسانت ويزيتورها از فاكتورها
[3.052]1398/04/11امکان تعيين عوارض و تخفيفات موثر در سود و زيانرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / عوارض و تخفیفات / ویرایش
[3.051]1398/04/05امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينه و کالاها و خریداران/فروشندگانرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[3.050]1398/03/22امکان خطا يا هشدار در صورت کاهش قيمت کالا از آخرين قيمت يا ميانگين قيمت فاکتورهاي خريدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / امکانات ذخيره اسناد
يا
ليست اسناد خريد و فروش / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / امکانات ذخيره اسناد
[3.049]1398/02/30امکان تعيين دارا بودن مرکزهزينه يا پروژه براي حسابهارجوع کنيد به : اطلاعات پايه / حسابها / جدید یا ویرایش
[3.049]1398/02/30هشدار در صورتي که وضعيت اسناد از "باطل" برگردانده شوندرجوع کنيد به :
لیست اسناد / تغییر وضعیت اسناد

در صورتیکه تعدای سند انتخاب شود که بعضی از آنها باطل باشند ، با خارج کردن وضعیت آنها از باطل ، سیستم هشدار مناسب می دهد
[3.049]1398/02/10نمايش ستونهاي شماره سند حسابداري در گزارش "گردش اسناد خريد و فروش"رجوع کنيد به :
گزارشات / خريد و فروش / دفاتر و گردشها / گردش اسناد خريد و فروش
[3.049]1398/02/10نمايش ستونهاي شماره سند حسابداري در گزارش "صورت ریز اسناد انبارداری"رجوع کنيد به :
گزارشات / اسناد انبارداری / دفاتر و گردشها / صورت ریز اسناد انبارداری
[3.049]1398/02/03کنترل صفر نبودن مبلغ اسناد وارد هنگام "قيمت گذاري اسناد صادره"رجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / قيمت گذاري اسناد صادره
[3.049]1398/01/26گزارش خطاها اضافه شد به کنترل موجودي منفي طي دورهرجوع کنيد به :
گزارشات / انبارداری / ترازها / کنترل موجودي منفي طي دوره
[3.049]1398/01/26امکان اخذ گزارش "صورت اسناد خريد و فروش" براي فاکتورها و برگشتي به صورت توامرجوع کنيد به :
گزارشات / خرید و فروش / دفاتر و گردشها / صورت اسناد خريد/فروش
[3.049]1397/12/27گزارش تراز حسابها- تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارزرجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها- تسعير نرخ ارز / کلیک راست / صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز
[3.047]1397/12/15محصول اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / محصولات

- نوع سند "رسید محصول" و "حواله مواد" به انواع سند انبارداری اضافه شد
- در "قیمت گذاری اسناد صادره از انبار" امکان "قيمت گذاري اسناد وارده محصولات به انبار ،‌از اسناد صادره مرتبط مواداوليه" فراهم شد
[3.042]1397/04/27توضيحات و تاريخ وصول و رديف چک اضافه شدندرجوع كنيد به : ثبت سند / انتخاب حساب اسناد دریافتنی یا پرداخننی / صفحه مشخصات چک
[3.040]1397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[3.020]1396/08/07امکان کنترل موجودي منفي طي دورهرجوع كنيد به :
گزارشات / انبارداري / ترازها / "كنترل موجودي طي دوره كالا"
[3.012]1396/06/25گزارش گردش زيرحسابها - تجميع سالها اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالهاي مختلف
[3.012]1396/06/25گزارشات "گردش مراکز هزينه" و "گردش مراکز هزينه - تجميع سالها" اضافه شدرجوع كنيد به :
گزارشات / گردشها
گزارشات / تجميعي سالهاي مختلف
[3.012]1396/06/25گزارشات "گردش پروژه ها" و "گردش پروژه ها - تجميع سالها" اضافه شدرجوع كنيد به :
گزارشات / گردشها
گزارشات / تجميعي سالهاي مختلف