اموال استهلاک

امکان ويرايش دسته جمعي اموال جهت ثبت تغییر روش استهلاک گیری