وارد شده توسط کاربرد کامپیوتر

امکان صدور برگه مرخصی، ماموریت، مجوز اضافه کار و تعیین جانشین در اتوماسیون اداری

اضافه شدن امکان صدور برگه‌های مرخصی و ماموریت، همچنین ثبت مجوز جهت اضافه کاری و شبکاری پرسنل و امکان ارجاع پرونده های اتوماسیون اداری توسط جانشین   برگه مرخصی : جهت ثبت مرخصی ساعتی و روزانه پرسنل از این برگه استفاده می شود. امکانات : نمایش مانده مرخصی پرسنل (در صورت دارا بودن سیستم حقوق دستمزد) […]

اتوماسیون اداری

اضافه شدن امکان صدور برگه‌های مرخصی و ماموریت، همچنین ثبت مجوز جهت اضافه کاری و شبکاری پرسنل و امکان ارجاع پرونده های اتوماسیون اداری توسط جانشین