بانک ها، سازمان ها و نهاد های دولتی

توليدي كشت و صنعت زرين خوشه اراك (كميته امداد امام خميني )
توليدي كشت و صنعت رضوان امداد گلستان (كميته امداد امام خميني )
توليدي كشت و صنعت امداد شرق (كميته امداد امام خميني )
توليدي كشت و صنعت ميثاق امداد( چابكسر) (كميته امداد امام خميني )
توليدي كشت و صنعت ميثاق امداد (كميته امداد امام خميني )
توليدي كشت و صنعت سبز دشت فارس (كميته امداد امام خميني )
تعاوني مصرف كاركنان بازرگاني دولتي
تعاوني خدماتي محفل انس اراك
بانك تجارت (تمامی مناطق تهران و کل استانهای کشور)
توليدي كشت و صنعت امداد سبز هكمتانه(كميته امداد امام خميني )
توليدي كشت و صنعت بازوي كشاورز (كميته امداد امام خميني )
تعاوني مصرف كاركنان بانك تجارت

توليدي كشت و صنعت ميثاق امداد(گلستان ) (كميته امداد امام خميني )
موسسه خيريه عترت النبي
مهد گل دشت
مجتمع رفاهي چابكسر بانك تجارت
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صنايع تجهيزات نفت (توس پيوند)
جهاد تحقيقات مجد
جامعه نيكوكاري ابرار
شهرداري دهدشت
شركت ملي پخش و پالايش
سازمان همياري شهرداري استان خوزستان