اتصال به باسکول و ترازوهای دیجیتال

نرم افزارهای خرید و فروش، انبارداری و مالی بازرگانی قابلیت اتصال به برخی از باسکولها و ترازوهای دیجیتال را دارا بوده و در صورت نیاز مشتری می توانند به سایر باسکولها متصل شوند. این اتصال جهت فراخوانی وزن کالاها و استفاده از آنها در اسناد مربوطه برقرار می گردند.