تا قبل از برقراري ارتباط پر سرعت اينترنت، يكسان سازي اطلاعات در دفاتر و شعب مختلف يك مجموعه تنها توسط ارسال اطلاعات بصورت دستي امكان پذير بود. اكنون با استفاده از فن آوري هاي روز اين امكان فراهم شده است كه انتقال اطلاعات بصورت اتوماتيك انجام شود . شركت مهندسي كاربرد كامپيوتر، هم گام با اين تكنولوژي، محيطي را فراهم ساخته تا كليه نرم افزارها از طريق اينترنت در ارتباط قرار گرفته و يكسان سازي اطلاعات بصورت اتوماتيك و در كمترين زمان انجام پذيرد.

تجمیع اطلاعات شعب (انتقال اطلاعات شعب به دفتر مرکزی)

با برقراری این امکان، اطلاعات ثبت شده در هر شعبه از طریق دفتر مرکزی جمع آوری می گردد. این انتقال می تواند با توجه به نیاز کاربر با محدودیتها و سطوح دسترسی خاص انجام پذیرد. به طور مثال شرکتی را فرض کنید که دارای ۴ شعبه در مناطق مختلف است. با برقراری این امکان، سیستم دفتر مرکزی قادر خواهد بود تمامی اطلاعات ثبت شده توسط شعب مذکور را به صورت کامل و یا محدود دریافت نماید.

گروه راه دور (انتقال و انتشاراطلاعات دفاتر یک شرکت)

با برقراری این امکان در صورتی که شرکت دارای دفاتر یا واحدهایی مجزا در مناطق مختلف باشد، اطلاعات ثبت شده از طریق اینترنت مورد تبادل قرار می گیرد. تعداد دفاتر و نحوه ارتباط بين آنها بر اساس نياز تنظيم می گردد. به طور مثال در صورتی که نیاز باشد کاربری توسط لپ تاپ در مناطقی مختلف به ثبت اطلاعات در سیستم بپردازد، امکان انتقال این اطلاعات از طریق اینترنت به دفتر مرکزی شرکت مهیا می گردد.