حقوق و دستمزد

امکان ثبت / عدم ثبت مالیات منفی در “فايل ماليات براي ارسال به دارايي”

خرید و فروش و دریافت پرداخت

ثبت و اتصال دریافتیها و پرداختیها در لیست فاکتورهای خرید و فروش

خرید و فروش

نمایش دریافتیها یا پرداختیهای فاکتورها به همراه مانده تسویه نشده آنها

مالی بازرگانی

امکان پيوست فایل برای خریداران و فروشندگان

حسابداری و دریافت پرداخت

امکان چاپ چک روی فرمهای ایران چک

حسابداری و دریافت پرداخت

امکان چاپ چک روی فرمهای ایران چک

خرید و فروش و مالی بازرگانی

جداسازی کالاها و خدمات جهت عدم انتقال خدمات از فاکتور به حواله انبار

خرید و فروش

امکان تهيه فايل صورتمعاملات فصلي براي واردات و صادرات

انبارداری

امکان ثبت شمارشهای انبارگرداني از فايل اکسل