حسابداری و دریافت پرداخت

امکان ثبت نرخ ارز بر اساس تاريخ

حسابداری

گزارشات “گردش طرفهاي چکها” و “گردش زيرحسابهاي طرفهاي چکها”

مالی بازرگانی

امکان اتصال عکس در قسمت خریداران فروشندگان و کالاها

مالی بازرگانی

گزارش دفتر کل روزانه

دریافت پرداخت

امکان پيوست مدارک به برگه هاي دريافت/پرداخت/انتقال

مالی بازرگانی

امکان چاپ ليست چکهاي واگذار شده به بانک

مالی بازرگانی

امکان تعيين طول کد و رقم شروع کد براي کالاها ، مشتريان ، ويزيتورها و زيرحسايها