اموال استهلاک

امکان ويرايش دسته جمعي اموال جهت ثبت تغییر روش استهلاک گیری

حسابداری و مالی بازرگانی

گزارش “صورت سود و زيان”

حقوق و دستمزد

امکان کپی کردن اطلاعات يک پرسنل از پرسنل ديگر

انبارداری

گزارش كنترل موجودي طي دوره كالا

مالی بازرگانی

امکان انتقال اسناد انبارداري به فاکتورهاي خريد و فروش

انبارداری

گزارش قيمت تمام شده توليد

خرید و فروش

امکان معرفي گروههاي قيمت کالا به تفکيک ويژگي هاي کالا

مالی بازرگانی

امکان پرکردن اسناد حسابداري از فايل اکسل

مالی بازرگانی

امکان تعيين دسترسي کاربران جهت مشاهده قيمت در گزارشات

خرید و فروش

امکان دسته بندی فاکتورها و محدود کردن دسترسي کاربران به دسته فاکتورها