نرم افزار خزانه داري كاربرد كامپيوتر (دريافت و پرداخت)

  • معرفي منابع مالي به صورت ريالي و ارزي
  • نمايش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجراي برنامه (مثل گزارش چكهاي سررسيد شده)
  • خرد کردن چک بين چند مرکز هزينه ، ويزيتور و يا طرف حساب
  • چاپ انواع چكبا فرمتهای مختلف
  • تسويه فاكتورها و پيش فاکتورهاي خريد و فروش در اسناد دريافت و پرداخت
  • محاسبه و تسويه پورسانت ويزيتورها و گزارش تراز از آنها
  • مغايرتگيری بانكي اتوماتيك با امكان دريافت اطلاعات از فايل بانك
  • گزارش سابقه (تاريخچه) چك
  • امکان فکس گزارشات
  • امکان ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز