حقوق و دستمزد

امکان ثبت / عدم ثبت مالیات منفی در “فايل ماليات براي ارسال به دارايي”