حقوق و دستمزد

امکان ثبت معافیت حق بيمه کارگر و بيمه بيکاري برای پرسنل