مالی بازرگانی

امکان انتقال اسناد انبارداري به فاکتورهاي خريد و فروش