نرم افزار اتوماسيون اداری كاربرد كامپيوتر (ارجاعات)

  

 • معرفی مديران و کاربران هر واحد سازمان
 • تشكيل پرونده هاي كاري جهت انجام امور درون سازماني و برون سازماني
 • گردش پرونده‌های ثبت شده بین کاربران
 • ثبت پیوست فایلها به پرونده ها
 • اتصال سندهای سایر سیستمها (حسابداری و انبارداری و خرید و فروش و …) به پرونده ها
 • تعیین دسترسیهای کاربری جهت انجام امور مدیران به عنوان جانشین
 • ثبت گزارش کار روزانه پرسنل
 • ثبت برگه های مرخصی به صورت روزانه و ساعتی
 • ثبت برگه های ماموريت به صورت روزانه و ساعتی
 • ثبت مجوزهای اضافه کاری
 • افزودن توضيحات خاص مديران برای هر پرونده کاری که برای کاربران قابل مشاهده نباشد.
 • دارای کارتابل شخصی برای تمام کاربران به تفکيک ارجاعات ارسالی و دريافتی
 • بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی با گروه بندی نامه ها
 • شماره بندی نامه ها با اندیکاتور به صورت اتوماتیک
 • تعیین مشخصه های دلخواه جهت بایگانی نامه ها
 • ارجاع نامه بين مراكز و كاربران مختلف در سيستم
 • فکس گزارشات
 • ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز