خرید و فروش و دریافت پرداخت

ثبت و اتصال دریافتیها و پرداختیها در لیست فاکتورهای خرید و فروش