نرم افزار انبار كاربرد كامپيوتر (به همراه حسابداری انبار)

 • بازسازی همزمان مبالغ اسناد صادره (حواله ها) در صورت تغيير اسناد وارده
 • معرفی فرمول ساخت محصولات با امکان ثبت اسناد صادره مرتبط (حواله مصرف) به صورت اتوماتيک
 • قيمتگذاری اتوماتيک محصولات در رسيدهای توليد از حواله های مواد مصرفی
 • برآورد توليد (سنجش مقدار مواد مصرفی مورد نياز جهت توليد محصولات با توجه به فرمول ساخت)
 • برآورد قيمت محصول (سنجش مبلغ مواد مصرفی مورد نياز جهت توليد محصولات با توجه به فرمول ساخت)
 • کنترل مقدار مصرف مواد در توليد محصول با امکان نمايش انحرافات به وجود آمده
 • معرفی ۲۰ ويژگی برای هر کالا جهت رديابی ورود و خروج کالاها به تفکيک ويژگيها
 • قيمتگذاري اتوماتيک کالاها در اسناد صادره با روشهاي ميانگين دائمی و ادواری،FIFO و LIFO
 • قيمتگذاري اتوماتيک کالاها در اسناد صادره با توجه به ويژگيهای کالا (روش شناسايي ويژه)
 • ثبت سفارشات خريد، فروش و توليد و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره مربوطه
 • ثبت درخواست کالا
 • گزارش مانده سفارشات خريد، فروش، توليد و درخواست کالا
 • ثبت رسيدهای موقت و کنترل کيفيت کالا
 • استفاده از دستگاه بارکدخوان جهت ثبت کالاها در اسناد انبار و ليست انبارگردانی
 • اتصال به باسکول و ترازوهای ديجيتال جهت ثبت وزن در اسناد انبار
 • توليد و چاپ بارکد با توجه به ساختار مورد نياز کاربر
 • ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتيک سند مغايرت (کسری و اضافات) انبارگردانی
 • امکان ثبت اسناد تعديلی جهت ويرايش قيمت کالاها در اسناد وارده و صادره
 • ثبت اتوماتيک اسناد حسابداری و فاکتورهای خريد و فروش از اسناد وارده و صادره
 • معرفی و ثبت مراکز هزينه و پروژه ها در اسناد انبار و تهيه گزارشات مربوطه
 • امکان فکس گزارشات
 • امکان ارسال اتوماتيک پيامک درمراحل مورد نياز