نرم افزار انبار كاربرد كامپيوتر (به همراه حسابداری انبار)

ویژگی های برجسته
 • بازسازی همزمان مبالغ اسناد صادره (حواله ها) در صورت تغيير اسناد وارده
 • معرفی فرمول ساخت محصولات با امکان ثبت اسناد صادره مرتبط (حواله مصرف) به صورت اتوماتيک
 • قيمتگذاری اتوماتيک محصولات در رسيدهای توليد از حواله های مواد مصرفی
 • برآورد توليد (سنجش مقدار مواد مصرفی مورد نياز جهت توليد محصولات با توجه به فرمول ساخت)
 • برآورد قيمت محصول (سنجش مبلغ مواد مصرفی مورد نياز جهت توليد محصولات با توجه به فرمول ساخت)
 • کنترل مقدار مصرف مواد در توليد محصول با امکان نمايش انحرافات به وجود آمده
 • معرفی ۲۰ ويژگی برای هر کالا جهت رديابی ورود و خروج کالاها به تفکيک ويژگيها
 • قيمتگذاري اتوماتيک کالاها در اسناد صادره با روشهاي ميانگين دائمی و ادواری،FIFO و LIFO
 • قيمتگذاري اتوماتيک کالاها در اسناد صادره با توجه به ويژگيهای کالا (روش شناسايي ويژه)
 • ثبت سفارشات خريد، فروش و توليد و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره مربوطه
 • ثبت درخواست کالا
 • گزارش مانده سفارشات خريد، فروش، توليد و درخواست کالا
 • ثبت رسيدهای موقت و کنترل کيفيت کالا
 • استفاده از دستگاه بارکدخوان جهت ثبت کالاها در اسناد انبار و ليست انبارگردانی
 • اتصال به باسکول و ترازوهای ديجيتال جهت ثبت وزن در اسناد انبار
 • توليد و چاپ بارکد با توجه به ساختار مورد نياز کاربر
 • ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتيک سند مغايرت (کسری و اضافات) انبارگردانی
 • امکان ثبت اسناد تعديلی جهت ويرايش قيمت کالاها در اسناد وارده و صادره
 • ثبت اتوماتيک اسناد حسابداری و فاکتورهای خريد و فروش از اسناد وارده و صادره
 • معرفی و ثبت مراکز هزينه و پروژه ها در اسناد انبار و تهيه گزارشات مربوطه
 • امکان فکس گزارشات
 • امکان ارسال اتوماتيک پيامک درمراحل مورد نياز
اطلاعات پایه

معرفي انبارها :

 • تعيين قيمت گذاري حواله ها در هر انبار به روشهاي ميانگين،FIFO ، LIFO، آزاد و مقداري
 • امكان قيمت گذاري حواله ها با توجه به ويژگي هاي كالا
 • امكان تعيين نحوه ثبت سند حسابداري به تفكيك انبارها
 • امكان ثبت موجودي منفي براي كالاها
 • امکان تعيين کالاها درهر انبار
 • تعيين نحوه شماره گذاري اسناد (اتوماتيك و دستي)
 • تنظيم سطح دسترسي كاربران به هر انبار

معرفي كالاها : 

 • گروه بندي كالا در ۵ سطح جهت استفاده در گزارشات
 • معرفي ۳ واحد مختلف براي هر كالا بصورت :
 • نام واحد / دقت اعشار (مقدار و مبلغ) / وزن واحد / نقاط بحران/ شارژ / سفارش/ سفارش با صرفه
 • امكان ثبت كد حساب(حسابداری) معين براي كالا ها و گروه کالا
 • امكان ثبت ابعاد كالا (طول، عرض و ارتفاع) جهت محاسبه در قيمت اسناد (به صورت ثابت و متغير) و نمايش در گزارشات

ويژگی های کالا : در سيستم امکان معرفی ۲۰ ويژگی برای هر کالا موجود می باشد (شماره فني، سريال، سري ساخت و …). اين ويژگيها با اتصال به هر کالا موجب می شوند کاربر در اسناد وارده بتواند کالاها را با ويژگيهای دلخواه ثبت نموده و آنها را در اسناد صادره به صورت منتخب خارج نمايد. اين اقدام باعث امتيازات زير می گردد :

 • كنترلهاي مربوط به خروج كالاها با ويژگي
 • رديابی کالاها جهت نمايش ورود و خروج هر کالا به تفکيک ويژگی در گزارشات
 • قيمتگذاری حواله های انبار به تفکيک ويژگی ها
 • تعيين قيمت پيش فرض براي هر واحد كالا
 • امكان معرفي گروه های قيمت مختلف براي هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار
 • سه نرخ جهت هر کالا در هر گروه قيمت
 • امکان انتقال قيمتها از فايل اکسل
 • امکان کاهش يا افزايش قيمت کالاهای زيرمجموعه يک گروه قيمت به طور يکجا
 • امكان ثبت از باركد و ديتا کالکتور جهت معرفي كد كالاها و استفاده مستقيم در اسناد انبار
 • امکان توليد بارکد برای کالاها با توجه به ويژگيهای که در خط توليد و بسته بندی مورد نياز است.
 • امكان فراخواني اطلاعات از باسكول ديجيتال
 • امکان ثبت تصاوير کالا

معرفي تحويل دهندگان / گيرندگان :

 • معرفي تحويل دهندگان / گيرندگان
 • تعيين كد حساب (حسابداري) براي تحويل دهندگان / گيرندگان
 • گروه بندي تحويل دهندگان / گيرندگان در سه سطح جهت استفاده در گزارشات
 • امکان تعيين سطح دسترسی کاربران به هر گروه تحويل دهندگان / گيرندگان

امکانات:

 • امكان معرفي مراكز هزينه در ۳ سطح جهت استفاده در اسناد انبار و گزارشات
 • معرفي ارزها و معرفي نرخ برابري آنها با ريال
 • معرفي انواع سند وارده و صادره
 • امكان تعيين نحوه ثبت سند حسابداري به تفكيك انواع سند
 • تعيين اسناد انبار مرتبط با سيستمهاي خريد و فروش
 • امكان مستثني كردن هر نوع سند از قيمتگذاري
 • تعيين گروه هاي تحويل دهنده / گيرنده مرتبط با هر نوع سند
 • امكان معرفي فرمول ساخت و ثبت اتوماتيک رسيدها و حواله های مرتبط
 • كنترلهاي مربوط به ذخيره و ويرايش اسناد با امكان تعيين سطح دسترسي كاربران از قبيل :
  • هشدار جهت نقاط بحراني ، سفارش و …
  • كنترل موجودي در اسناد
 • طراحي فرم هاي چاپ اسناد انبار
 • امکان معرفي ۲۰ مشخصه براي کالاها و تحويل دهندگان/گيرندگان جهت استفاده در اسناد و گزارشات
ثبت اسناد
 • ثبت اسناد وارده (قبض ورود كالا و برگشت از فروش و …) و صادره (حواله خروج كالا ، برگشت از خريد و…)
 • ثبت رسيدهاي موقت و امکان کنترل کيفيت کالاها و تاييد آنها جهت ثبت در اسناد وارده و رد آنها جهت حواله ضايعات
 • ثبت اسناد با وضعيتهاي موقت ، تاييد ، تصويب و باطل
 • قيمت گذاري اتوماتيك اسناد صادره بر اساس روش تعيين شده هر انبار (ميانگين، FIFO، LIFO)
 • بازيابی همزمان مبالغ حواله ها در صورت تغيير اسناد وارده
 • مرتبط سازی انواع اسناد وارده و صادره جهت دريافت قيمت از يکديگر
 • امكان ثبت نرخ ارزي در اسناد ورودي
 • امکان درج اسناد انبار به تاريخهای قبل
 • امکان ثبت اسناد مربوط به انتقال بين انبارها
 • امکان مرتب سازی شماره اسناد انبار به صورت اتوماتيک
 • تعيين مراكز هزينه و شماره اموال در اسناد وارده و صادره
 • ثبت سند از دستگاه باركد خوان
 • امكان ثبت ويژگي كالا در اسناد وارده و انتخاب شماره فايل در هنگام صدور اسناد صادره
 • امكان ثبت سفارشات خريد و فروش وتوليد و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره
 • امکان ثبت درخواست کالا

انبارگرداني

 • ثبت شمارش اول ، شمارش دوم ، شمارش نهايي و تغييرات موجودي حين شمارش
 • امكان انجام انبارگرداني به تفكيك شماره فايل كالاها
 • امكان ثبت اسناد تعديل جهت وارده ها و صادره ها
 • امكان انبارگرداني به دفعات دلخواه در هر دوره مالي
 • امکان ثبت اتوماتيک موجودی ابتدای دوره با توجه به انبارگردانی و ثبت مغايرتهای آن

حسابداري انبار 

 • صدور اتوماتيك اسناد حسابداري قبوض ورود و حواله هاي انبار و مغايرت انبارگرداني
 • تعيين نحوه ثبت سند حسابداري اتوماتيك هر نوع سند انبار و مغايرت انبارگرداني
 • امكان ثبت هزينه هاي اضافي (حمل ، كارمزد انبارداري و…) در اسناد حسابداري انبار 

ارتباط سيستم انبار با سيستمهاي خريد و فروش 

 • امكان تخصيص اتوماتيك شماره سفارش ( بر اساس تاريخ تحويل ، اولين سفارشي را كه داراي مانده است ابتدا خارج مي كند )
 • امكان ثبت سفارشات خريد و فروش در انبارداري و ارتباط آن ها به اسناد وارده و صادره
گزارشات

كليه گزارشات در صورت نياز، به تفكيك تحويل اشخاص، كالاها، گروههاي كالا و مشتري و در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است. امكان انتقال گزارشات به Excel و نمايش نموداري در تمامي گزارشات مهيا مي باشد. همچنين سطح دسترسي كاربران به هر گزارش قابل تعريف مي باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتين نيز امکانپذير می باشد.

 • فهرست انبارها، كالاهـا و گروه هاي كالا، اشخاص و گروه هاي اشخاص، مراكز هزينه، محصولات و اسناد
 • گردش اسناد ورودي و خروجي
 • كاردكس كالا (ريالی – تعدادی)
 • صورت اسناد وارده و صادره
 • گردش رسيدهاي موقت
 • گردش سفاشات
 • صورت ريز مانده سفارشات
 • صورت برآورد سفارشات
 • گردش درخواستهای کالا
 • صورت مانده درخواست های کالا
 • گردش تحويل دهندگان / گيرندگان و گروه هاي تحويل دهندگان / گيرندگان
 • گردش گروه هاي كالا
 • گردش كالا به تفكيك انبار
 • گردش كالا به تفكيك نوع سند و ارز
 • گردش مراكز هزينه
 • گردش كالا با لينك خريد و فروش
 • موجودي كالا با تفكيك ويژگي كالا و انبار و نوع سند
 • موجودي كالا با احتساب سفارشات
 • كنترل موجودي كالا با سفارشات به صورت تحليلي
 • موجودي گروه هاي كالا به تفكيك انبارها و نوع سند
 • صورت خلاصه سفارشات، مراكز هزينه، گروه هاي كالا، اشخاص و گروه هاي اشخاص
 • برچسب (تگ) انبارگرداني
 • ليست شمارش انبارگرداني
 • برآورد توليد : با استفاده از فرمول ساخت تعريف شده برای هر محصول اين گزارش می تواند با نمايش و مغايرتگيری از “کالاهای تشکيل دهنده يک محصول (به همراه موجودی مقداری و مبلغی آنها)” و “مقدار درخواستهای محصول انتخاب شده”، کسری آنها را جهت توليد مجدد محصول انتخابی نمايش داده و موجب برآورد مقداری و مبلغی توليد آتی آن محصول گردد.
 • برآورد قيمت محصول : اين گزارش با استفاده از مانده موجودی ريالی مواد تشکيل دهنده هر محصول، بهای تمام شده آن محصول را جهت برآورد توليد نمايش می دهد.
 • كنترل موجودي توليد : در اين گزارش، سيستم مغايرت بين مقادير تعريف شده در فرمول ساخت هر محصول و مقادير استفاده شده در اسناد را برای همان محصول مورد بررسی قرار داده و انحراف آنها را جهت کنترل موجودی محصولات توليد شده نمايش می دهد.
 • گزارش قيمت تمام شده توليد:در اين گزارش ِ محصولات و مواد مصرفی آنها نمايش داده می شوند و با توجه به ميزان وقيمت مواد مصرفیِ قيمت تمام شده محصول محاسبه می گردد.
 • امكان اخذ گزارشات موجودي و گردش كالاها بصورت تجميعي در ماهها و سالهاي مختلف
امکانات مشترک بین سیستم ها

امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

يادداشت

ماشين حساب

ساير امكانات
 • امكان لينك به سيستمهاي خريد و فروش ، حسابداري و … وثبت اتوماتيك اسناد از آن سيستمها
 • راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه
 • امكان رويت تغييرات جديد برنامه
 • امكان تنظيم ستونهاي مربوط به گزارشات و اسناد
 • امكان معرفي كليدهاي ميانبر در برنامه
مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای : Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز : SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه : LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز : Ram 2g – Cpu III 800

آخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[6.264]1398/05/28امکان مشاهده یک سند در حالت تجمیعیرجوع کنيد به : لیست اسناد انبارداری / جدید یا ویرایش / عملیات / سند تجمیعی
[6.255]1398/04/02امکان نمايش سندهاي لينک که اين سند در آنها ثبت شده استرجوع کنيد به :
لیست اسناد / ویرایش

در اسنادی که به برنامه های دیگر لینک شده اند یا از برنامه های دیگری ثبت شده اند ، در ستون ردیف آنها ، مربعی ظاهر می شود که با کلیک روی آن ، می توان اسناد لینک شده را مشاهده نمود
[6.252]1398/02/31هشدار در صورتي که وضعيت اسناد از "باطل" برگردانده شوندرجوع کنيد به :
لیست اسناد / تغییر وضعیت اسناد

در صورتیکه تعدای سند انتخاب شود که بعضی از آنها باطل باشند ، با خارج کردن وضعیت آنها از باطل ، سیستم هشدار مناسب می دهد
[6.250]1398/02/23امکان محاسبه قيمتهاي ارزي در بازسازی مبالغ اسنادرجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی مبالغ اسناد

در صورت لینک به حسابداری ، نرخ ارز با توجه به تاریخ سند از حسابداری خوانده خواهد شد
[6.247]1398/02/03کنترل صفر نبودن مبلغ اسناد وارد هنگام "قيمت گذاري اسناد صادره"رجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی مبالغ اسناد
[6.244]1398/01/26گزارش خطاها اضافه شد به کنترل موجودي منفي طي دورهرجوع کنيد به :
گزارشات / موجودی / کنترل موجودي منفي طي دوره
[6.243]1398/01/25در کنترل موجودي منفي طي دوره ، امکان مشاهده خطاها در یک گزارش جداگانه فراهم شدرجوع کنيد به :
گزارشات / موجودی / کنترل موجودي منفي طي دوره / گزارش خطاها
[6.242]1397/12/22امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[6.242]1397/12/22امکان پرکردن درخواستهاي کالا با سفارشاترجوع کنيد به :
ليست اسناد / درخواستهاي کالا / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از سفارشات سيستم انبارداري
[6.232]1397/11/15فيلدهاي آدرس و تلفن به تحويل دهنده / گيرنده اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / تحويل دهندگان / گيرندگان / جدید یا ویرایش
[6.231]1397/11/02اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنيد به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
[6.229]1397/10/29گزارش صورت مانده درخواستهاي کالا اضافه شدرجوع كنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد

توجه : براي اين گزارش بايد بخش درخواست کالا در برنامه فعال شده باشد
جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت مهندسي کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
[6.229]1397/10/29در امکان صدور درخواست کالاي جديد براي مقادير درخواستي يا کسري در گزارش برآورد توليدرجوع كنيد به :
گزارشات / تولید / گزارش برآورد توليد / لیک راست روی گزارش

توجه : براي اين گزارش بايد بخش درخواست کالا در برنامه فعال شده باشد
جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت مهندسي کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
[6.228]1397/10/23اضافه شدن "تحويل گيرنده" به درخواستهاي کالارجوع كنيد به :
لیست اسناد / درخواستهای کالا / جدید یا ویرایش / تحويل گيرنده
[6.225]1397/09/17امکان "قيمت گذاري محصولات از مواد اوليه"رجوع كنيد به : لیست اسناد / اسناد انبار / نگهداری / قيمت گذاري محصولات از مواداولیه
[6.222]1397/08/27امکان روند کردن قیمتهای یک گروه قیمترجوع كنيد به : اطلاعات پایه / کالاها / گروههای قیمت / چدید یا ویرایش / عملیات / افزایش ، کاهش ، روند کردن قيمتها
[6.219]1397/07/30امکان اخذ گزارش کادرکس کالا به تفکيک ويژگي هاي کالارجوع كنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / کاردکس کالا
[6.215]1397/07/10امکان صدور سفارش توليد جديد براي مقادير کسري در گزارش برآورد توليدرجوع كنيد به :
گزارشات / تولید / گزارش برآورد توليد

توجه : براي صدور سفارش توليد ، بايد دسترسي به "قسمت سفارش توليد" در برنامه شما فعال باشد
[6.215]1397/07/10امکان صدور سفارش خريد يا توليد جديد در گزارشات کنترل موجودی کالارجوع كنيد به :
گزارشات / موجودی / گزارش کنترل موجودی کالا یا گزارش کنترل تحلیلی موجودی کالا

توجه : براي صدور سفارش توليد ، بايد دسترسي به "قسمت سفارش توليد" در برنامه شما فعال باشد
[6.212]1397/06/14ويژگي هاي کالا به گزارش "گردش کالا - جديد" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / گردش ها / گردش کالا - جديد
[6.211]1397/06/10اضافه شدن توضیحات 1 و 2 به فرمهای چاپرجوع كنيد به :
لیست اسناد / چاپ

توضیحات 1 و 2 به فرمهای چاپ اضافه شده است. این توضیحات می توانند در فرمهای چاپ شما مورد استفاده قرار بگیرند. در صورت نیاز ، جهت تغییر در فرمهای چاپ فعلی مورد استفاده ، با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید
[6.209]1397/05/30ثبت ريز برخي تغييرات در عمليات انجام شده موقع ذخيره انباررجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / انبارها / ویرایش / ذخیره

در صورت تغییر در مواردی نظیر : شماره گذاری اتوماتیک و امكان ثبت كالاها با موجودي منفي و ... در عملیات انجام شده ثبت می گردد
[6.208]1397/05/27ثبت تغيير مشخصات لينک به ساير برنامه ها در عمليات انجام شدهرجوع كنيد به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[6.207]1397/05/20امکان گرفتن گزارش "کنترل موجودي توليد" براي يک سفارش توليدرجوع كنيد به :
گزارشات / توليد / کنترل موجودي توليد

* توجه : برای استفاده از این قابلیت ، باید سفارشات تولید در برنامه فعال باشند. برای اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید
[6.205]1397/04/17کنترل خالي بودن مراکزهزينه / پروژه ها هنگام ذخيره اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد
[6.205]1397/04/17گزارش گردش درخواستهاي کالا اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش درخواستهای کالا
[6.203]1397/04/09في و بهاي تمام شده و سود و زیان در گزارش گردش کالا-لينک خريد و فروشرجوع كنيد به :
گزارشات / گردش ها / گردش کالا - لينک خريد و فروش

ستونهاي في و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته سود و زيان اضافه شدند
[6.200]1397/03/06گزارش : صورت ريز مانده سفارشات خريد به رسيدهاي موقترجوع كنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد
[6.200]1397/03/06گزارش : صورت ريز مانده رسيدهاي موقترجوع كنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد
[6.199]1397/02/29تغییر نحوه انتخاب ویژگی های کالا در صفحه کنترل گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات دارای ویژگی های کالا / صفحه کنترل گزارشات
[6.198]1397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[6.194]1397/02/01صفحه جداگانه جهت تعيين دسته جمعي دسترسي کاربران به اطلاعات پايهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / کارمندان / ویرایش
[6.187]1396/11/17امکان غير فعال کردن مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[6.187]1396/11/17امکان ويرايش دسته جمعي مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مراکز هزینه / انتخاب چند مرکز / ویرایش
[6.187]1396/11/17امکان ويرايش دسته جمعي پروژه هارجوع كنيد به : اطلاعات پایه / پروژه ها / انتخاب چند پروژه / ویرایش
[6.186]1396/11/14امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[6.181]1396/09/14امکان تعريف ستونهاي اضافي رسيدهاي موقترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ساير اسناد / ستونهاي اضافي رسيدهاي موقت

تعداد اين ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعريف است
[6.181]1396/09/14امکان تعريف ستونهاي اضافي سفارشاترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ساير اسناد / ستونهاي اضافي سفارشات

تعداد اين ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعريف است
[6.180]1396/09/13امکان تعريف ستونهاي اضافي اسناد انباررجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / اسناد انبار / ستونهاي اضافي اسناد انبار

تعداد اين ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعريف است
[6.180]1396/09/13ستونهاي ملاحظات بند و توضيحات بند به رسيدهاي موقت اضافه شدندرجوع كنيد به :
ليست اسناد / رسيدهاي موقت / تنظيم ستونها
[6.177]1396/08/24امکان تنظيم ثبت اسناد از طريق بارکد بطوريکه بندهاي تکراري با هم جمع شوند يا نشوندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / بارکد و ترازو / روش ثبت بعد از ورود بارکد
[6.170]1396/08/07امکان تعريف مشخصه هاي اضافي براي رسيدهاي موقترجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / مشخصه هاي اضافي رسيدهاي موقت
[6.165]1396/07/22امکان ثبت ويژگي کالا در سند درخواست کالارجوع كنيد به : ليست اسناد / درخواستهاي کالا / جديد يا ويرايش
[6.156]1396/06/22امکان پرکردن شمارشها در انبارگرداني از فايل اکسلرجوع كنيد به : ليست اسناد / انبار گرداني / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن شمارشها از فايل Excel
[6.154]1396/05/28گزارش "كنترل موجودي طي دوره كالا" اضافه شدرجوع كنيد به :
گزارشات / موجودي / كنترل موجودي طي دوره كالا
[6.154]1396/05/28افزايش سرعت و امکانات گزارش کاردکس کالا- رجوع كنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / کاردکس کالا
[6.154]1396/05/28امکان کنترل موجودي منفي طي دورهرجوع كنيد به :
گزارشات / موجودي / "كنترل موجودي طي دوره كالا"
[6.142]1396/02/31گزارش قيمت تمام شده توليدرجوع كنيد به : گزارشات / توليد / گزارش قيمت تمام شده توليد
[6.136]1396/01/30امکان تعيين دسترسي تغيير ملاحظات ، تحويل دهنده/گيرنده و شرح بند در اسناد انبارداريرجوع كنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[6.134]1396/01/26امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
[6.134]1396/01/26امکان ثبت ويژگي هاي کالا از روي ليست اطلاعات قبلا معرفي شدهرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالا / ويژگي هاي کالا / ستون ليست
در صورت استفاده از اين امکان ، ويژگي هاي کالا قبلا معرفي مي شوند و هنگام صدور سند از آنها استفاده مي شود
* توجه : براي فعال سازي اين امکان بايد با شرکت کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
[6.133]1396/01/14"درخواست کالا" اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / درخواستهاي کالا
[6.123]1395/11/19افزايش چشمگير سرعت برخي گزارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / موجودي / گزارشات زير :
- موجودي کالا با احتساب سفارشات
- كنترل تحليلي موجودي كالا
- كنترل موجودي كالا
[6.121]1395/11/13بررسي درستي اسناد اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / نگهداري
[6.118]1395/10/28امکان ثبت هر سند انبار در يک سند حسابداري جداگانه بصورت اتوماتيکرجوع كنيد به :
ليست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداري / گزينه "هر سند انبار در يک سند حسابداري جداگانه ثبت شود"
[6.118]1395/10/28اضافه شدن ستونهاي کد و نام گروه کالا به گزارش "گردش سفارشات"رجوع كنيد به : گزارشات / گردش ها / گردش سفارشات / امکانات / تنظيم ستونها
[6.111]1395/09/06امکان عدم دسترسي به تغيير مقادير اسناد وارده / صادره در انباررجوع كنيد به : منوي اصلي / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[6.109]1395/08/24امکان تنظيم هشدار يا خطا يا عدم کنترل در صورت تکراري بودن شماره سفارشرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد
[6.109]1395/08/24امکان بازسازي مبالغ "بر اساس تمام ويژگي هاي کالا"رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / انبارها / جديد يا ويرايش / تمام ويژگي ها کالا در قيمت گذاري لحاظ مي شوند
[6.109]1395/08/24امکان بازسازي مبالغ اسناد براي تمام انبارهارجوع كنيد به : ليست اسناد / نگهداري / بازسازي مبالغ اسناد / گزينه : "بازسازي مبالغ براي تمام انبارها انجام شود"
[6.104]1395/08/05پروژه ها اضافه شدندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / پروژه ها
يا
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / پروژه ها

امکان ثبت پروژه ها در اسناد انبارداري و سفارشات وجود دارد
[6.103]1395/08/01امکان پيش تنظيم ستونهاي تعدادي از گزارشاتبراي اين گزارشات ، امکان فوق فراهم شد :
گزارش "موجودي كالا به تفكيك ويژگيهاي كالا"
گزارش "گردش کالا- قديمي"
گزارش "گردش کالا- جديد"

رجوع كنيد به :
گزارشات / موجودي / موجودي كالا به تفكيك ويژگيهاي كالا / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها
گزارشات / گردش ها / گردش کالا- قديمي / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها
گزارشات / گردش ها / گردش کالا- جديد / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها

جهت افزايش سرعت گزارش ، مي توانيد قبل از اخذ گزارش ، ستونهاي را تنظيم نماييد . در صورتي که بعضي ستونها را که لازم نداريد از گزارش حذف کنيد ، اين کار سرعت گزارش را افزايش خواهد داد
[6.101]1395/07/27امکان پيش تنظيم ستونهاي گزارش موجودي کالا جهت افزايش سرعترجوع كنيد به :
گزارشات / موجودي / موجودي کالا / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها

جهت افزايش سرعت گزارش ، مي توانيد قبل از اخذ گزارش ، ستونهاي را تنظيم نماييد . در صورتي که بعضي ستونها را که لازم نداريد از گزارش حذف کنيد ، اين کار سرعت گزارش را افزايش خواهد داد
[6.099]1395/07/17امکان پرکردن اسناد انبارداري و رسيدهاي موقت و سفارشات از فايل اکسلرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از فايل اکسل
[6.098]1395/07/12گزارش "موجودي كالا به تفكيك يک ويژگي" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / موجودي / موجودي كالا به تفكيك يک ويژگي
[6.094]1395/06/29امکان ثبت اتوماتيک "برگشت از فروش يا خريد" از روي "فاکتور فروش يا خريد"رجوع كنيد به : ليست اسناد / اسناد انبارداري / جديد

وقتي نوع سندي را متناظر با "برگشت از فروش" يا "برگشت از خريد" در سيستم خريد و فروش تنظيم مي کنيد ، هنگام صدور سند جديدي از آن نوع ، امکان انتخاب فاکتور فروش يا خريد را خواهيد داشت. با اين کار ، متن فاکتور اتوماتيک در سند انبار پر مي شود

توجه : براي استفاده از اين امکان بايد اطلاعات به سيستم خريد و فروش لينک باشند
[6.093]1395/06/23امکان کنترل منفي شدن موجودي کالا هنگام ذخيره سفارشاترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشحصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد

- امکان کنترل منفي شدن موجودي کالا در انبار
- امکان کنترل منفي شدن موجودي کالا در انبار با احتساب مانده سفارشات
[6.092]1395/06/13امکان انتقال مشخصه هاي اضافي از اسناد وارده يا صادره هنگام ثبت خريد و فروشرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات خريد و فروش / ثبت اسناد وارده از انبار يا ثبت اسناد صادره به انبار/ مشخصه هاي اضافي منتقل شوند
[6.091]1395/06/09مشخصات اضافي به گروههاي کالا اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالاها / مشخصات اضافي گروههاي کالا
[6.088]1395/05/31امکان تعريف سه نوع هزينه اضافي در اسناد واردهرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد

همچنين در صورت لينک به حسابداري رجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت هزينه هاي اضافي

هزينه هاي اضافي بصورت جداگانه براي اسناد وارده ثبت مي شوند و مبالغ آنها در کاردکس و موجودي کالا منظور مي شود. براي ثبت حسابداري مي توان اين هزينه ها را در حساب هاي جداگانه اي ثبت نمود
[6.086]1395/05/25امکان عدم انتقال به شعب بعد از مرتب سازي اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات . دستور "انتقال به شعب" / گزينه "بعد از مرتب سازي اسناد"
[6.085]1395/05/04امکان يکسان سازي اطلاعات تحويل دهندگان/گيرندگان با خريداران/فروشندگان در خريد و فروشرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / تحويل دهندگان-گيرندگان / عمليات / يکسان کردن با خريداران-فروشندگان در خريد و فروش
[6.080]1395/04/13امکان ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در لينک به حسابداريرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري / ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در صورت موجود نبودن
[6.080]1395/04/13امکان ثبت محصول به عنوان مرکز هزينه هنگام ثبت حسابداري اسناد انباررجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت اسناد وارده يا ثبت اسناد صادره / کد محصول به عنوان مرکز هزينه به حسابداري منتقل شود
[6.077]1395/03/31امکان کنترل منفي شدن مانده سفارشات هنگام ذخيره سفارشاترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد / سفارشات

هنگام ذخيره سفارشات خريد/فروش ، امکان کنترل منفي شدن مانده سفارشات فراهم شد
[6.075]1395/03/09لحاظ کردن تاريخ سفارشات در کنترل موجودي با سفارشاترجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امكانات ذخيره اسناد / در كنترل موجودي كالاها ،‌ مانده سفارشات نيز لحاظ شود / تاريخ سفارشات
[6.075]1395/03/09امکان ثبت حسابداري فقط براي اسناد تاييد شده يا تصويب شدهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / وضعيت اسناد جهت ثبت
[6.072]1395/02/21امکان ثبت تصوير کالاهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / تصوير کالا
[6.072]1395/02/21انتقال تحويل دهنده/گيرنده در پرکردن سفارشات در رسيدهاي موقت يا اسناد انبارداريرجوع كنيد به :

اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / دستور "پرکردن سفارشات در اسناد انبار" / تحويل دهنده-گيرنده
[6.071]1395/02/15امکان تنظيم "پرکردن سفارشات در اسناد انبار"رجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / جديد / دستور "پرکردن سفارشات در اسناد انبار"
توسط اين دستور مي توانيد تنظيم کنيد که فقط سفارشات "تاييد شده" يا "تصويب شده" قابل پر شدن در اسناد انبارداري باشند
[6.063]1394/12/04امکان چند کنترل ديگر هنگام ذخيره سفارشاتکنترلهاي زير هنگام ذخيره سفارشات اضافه شدند :
کنترل مقدار منفي يا صفر در بند
کنترل تكراري بودن كالاها
کنترل خالي بودن تحويل دهنده يا گيرنده

رجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ذخيره اسناد / سفارشات
[6.060]1394/11/25امکان ثبت پيوست براي سفارشاترجوع كنيد به :
ليست اسناد / سفارشات خريد يا فروش يا توليد / عمليات / پيوست اسناد
يا
ليست اسناد / سفارشات خريد يا فروش يا توليد / جديد يا ويرايش / عمليات / پيوست اسناد
[6.052]1394/08/30امکان چاپ بارکدهاي ثبت شده براي کالاهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / بارکدها / چاپ
[6.049]1394/08/12دسترسي به صدور سند جديد، ويرايش سند و حذف سند براي انواع مختلف اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / انواع سند / عمليات / دسترسي کاربران
يا
اطلاعات پايه / انواع سند / جديد يا ويرايش / دسترسي کاربران
[6.048]1394/08/09امکان دسترسي به صدور سند جديد ، ويرايش و حذف سند براي انواع مختلف اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / انواع سند / عمليات / دسترسي کاربران
يا
اطلاعات پايه / انواع سند / جديد يا ويرايش / دسترسي کاربران
[6.025]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
[6.024]1394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[6.023]1394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروهاز اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
[6.007]1393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.007]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.006]1393/10/10امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.003]1393/09/24اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[6.002]1393/09/11امکان ثبت موجودي اول دوره از روي گزارش موجودي کالارجوع کنيد به :
گزارشات / موجودي / موجودي كالا به تفكيك ويژگيهاي كالا / کليک راست / ثبت موجودي اول دوره
يا
گزارشات / موجودي / موجودي كالا / کليک راست / ثبت موجودي اول دوره
[6.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس