خرید و فروش و مالی بازرگانی

جداسازی کالاها و خدمات جهت عدم انتقال خدمات از فاکتور به حواله انبار