نرم افزار اموال استهلاك كاربرد كامپيوتر (دارايي ثابت)

 • تعريف دوره هاي زماني محاسبه استهلاك (يك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و يك ساله)
 • تنظيم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال (محاسبه به صورت ماه كامل، از ۱۵ روز دوم، روزشمار و…)
 • معرفي گروههاي اموال در در ۵ سطح
 • معرفي مراكز استقرار در ۳ سطح
 • ثبت اسناد حسابداري براي هزينه و ذخيره استهلاك  
 • افزايش يا كاهش بهاي تمام شده و استهلاك در طول عمر مفيد دارايي
 • تغيير روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفيد دارايي و تعديل هزينه استهلاك در صورت تغيير نرخ و روش
 • فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال  
 • محاسبه سود يا زيان ناشي از فروش اموال با ثبت قيمت فروش
 • معرفي دارايي هاي الحاقي
 • گزارش سابقه (تاريخچه) دارايي
 • فکس گزارشات
 • ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز