امکان صدور برگه مرخصی، ماموریت، مجوز اضافه کار و تعیین جانشین در اتوماسیون اداری
درخواست کالا در سیستم انبارداری
تهیه فایل الکترونیکی بیمه پرسنل
سفارشات تولید در سیستم انبارداری
تهیه فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق
تهیه فایل مکانیزه صورت معاملات فصلی
امکان اتصال هر گروه اطلاعاتی به یک سرور مجزا
ارسال كلیه اطلاعات سیستمها از طریق پیامك
مورد اعتماد برندها و سازمان‌های معتبر
امکان ثبت / عدم ثبت مالیات منفی در “فایل مالیات برای ارسال به دارایی” در نرم افزار حقوق و دستمزد
ثبت و اتصال دریافتیها و پرداختیها در لیست فاکتورهای خرید و فروش در نرم افزار خرید و فروش و دریافت پرداخت
نمایش دریافتیها یا پرداختیهای فاکتورها به همراه مانده تسویه نشده آن‌ها در نرم افزار خرید و فروش
امکان پیوست فایل برای خریداران و فروشندگان در نرم افزار مالی بازرگانی
امکان چاپ چک روی فرمهای ایران چک در نرم افزار حسابداری و دریافت پرداخت
جداسازی کالاها و خدمات جهت عدم انتقال خدمات از فاکتور به حواله انبار در نرم افزار خرید و فروش و مالی بازرگانی
امکان تهیه فایل صورتمعاملات فصلی برای واردات و صادرات در نرم افزار خرید و فروش
امکان ثبت شمارشهای انبارگردانی از فایل اکسل در نرم افزار انبارداری
اضافه شدن امکان صدور برگه‌های مرخصی و ماموریت، همچنین ثبت مجوز جهت اضافه کاری و شبکاری پرسنل و امکان ارجاع پرونده‌های اتوماسیون اداری توسط جانشین
گزارش صورت ریز مانده سفارشات خرید به رسیدهای موقت در نرم افزار انبارداری
گزارش صورت ریز مانده رسیدهای موقت در نرم افزار انبارداری
امکان مشاهده موجودی کالاهای رزرو نشده در پیش فاکتورها در نرم افزار خرید و فروش
امکان ثبت معافیت حق بیمه کارگر و بیمه بیکاری برای پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد
صفحه جداگانه جهت تعیین دسته جمعی دسترسی کاربران به اطلاعات پایه در تمامی سیستمها
امکان ثبت ویژگی کالا در سند درخواست کالا در نرم افزار انبارداری
راس‌گیری چکها در گزارش دفتر روزنامه در نرم افزار حسابداری
امکان ثبت دریافتی برای پیش فاکتورهای فروش در نرم افزار خرید و فروش و دریافت پرداخت
سود و زیان کالاها در گزارش گردش کالا – لینک خرید و فروش در نرم افزار انبارداری
امکان ثبت نرخ ارز بر اساس تاریخ در نرم افزار حسابداری و دریافت پرداخت
گزارشات “گردش طرفهای چکها” و “گردش زیرحسابهای طرفهای چکها” در نرم افزار حسابداری و دریافت پرداخت
امکان اتصال عکس در قسمت خریداران فروشندگان و کالاها در نرم افزار در نرم افزار مالی بازرگانی
گزارش دفتر کل روزانه در نرم افزار مالی بازرگانی
امکان پیوست مدارک به برگه‌های دریافت/پرداخت/انتقال در نرم افزار دریافت پرداخت
امکان چاپ لیست چکهای واگذار شده به بانک در نرم افزار مالی بازرگانی
امکان تعیین طول کد و رقم شروع کد برای کالاها، مشتریان، ویزیتورها و زیرحسایها در نرم افزار مالی بازرگانی
امکان ویرایش دسته جمعی اموال جهت ثبت تغییر روش استهلاک‌گیری در نرم افزار اموال استهلاک
گزارش “صورت سود و زیان” در نرم افزار حسابداری و مالی بازرگانی
امکان کپی کردن اطلاعات یک پرسنل از پرسنل دیگر در نرم افزار حقوق و دستمزد
گزارش كنترل موجودی طی دوره كالا در نرم افزار انبارداری
امکان انتقال اسناد انبارداری به فاکتورهای خرید و فروش در نرم افزار مالی بازرگانی
گزارش قیمت تمام شده تولید در نرم افزار انبارداری
امکان معرفی گروههای قیمت کالا به تفکیک ویژگی‌های کالا در نرم افزار خرید و فروش
امکان پرکردن اسناد حسابداری از فایل اکسل در نرم افزار مالی بازرگانی
امکان تعیین دسترسی کاربران جهت مشاهده قیمت در گزارشات در نرم افزار مالی بازرگانی
امکان دسته‌بندی فاکتورها و محدود کردن دسترسی کاربران به دسته فاکتورها در نرم افزار خرید و فروش