نرم افزار جامع مالی اداری کاربرد کامپیوتر

سيستم سرويس و نگهداري

معرفي نمايندگان

ثبت اطلاعات مشتريان

امكان گروه بندي مشتريان (داراي سطح بندي)

معرفي تكنسين ها (با دو نوع استخدامي و قراردادي)

ثبت دستگاهها(امكان فراخواني اطلاعات سريال دستگاهها از انبار محصول)

معرفي كدهاي خدمات و تعرفه قيمت ها(دوره گارانتي/غير گارانتي ،آزاد)

ثبت قطعات يدكي و تعرفه قيمت ها

امكان ثبت و استفاده از عبارات وشرح هاي پيش فرض سيستم

تنظيم مشخصات سيستم توسط كاربر در بخش مشخصات عمومي

امكان لينك به حسابداري و ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري مرتبط

امكان لينك به انبارداري و ثبت اتوماتيك اسناد انبارداري مرتبط

امكان معرفي فيلدهاي جديد(۲۰ مشخصه اضافي) براي مشتريان

امكان فراخواني اطلاعات دستگاهها و فاكتورها ازExcel
امكان استفاده و تنظيم فرمهاي چاپ در بخش هاي اسناد و گزارشات