نرم افزار حقوق و دستمزد كاربرد كامپيوتر

 • معرفي انواع بيمه جهت پرسنل اعم از تامين اجتماعي، خدمات درماني و تكميلي
 • تنظيم و اعمال معافيت هاي حق بيمه (تخفيف سهم كارفرما، بيكاري، طرح هاي دولتي و…)
 • معرفي انواع ماليات حقوق همراه با جداول مالياتي و محاسبه تعديلات مالياتي
 • تهيه فايل الكترونيكي بيمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي
 • تهيه فايل الكترونيكي سيستم مكانيزه ماليات بر درآمد حقوق
 • معرفي وام پرسنلي و تقسيط و تسويه اتوماتيك آن
 • محاسبه اتوماتيك و كامل حقوق به صورت ماهانه، روزانه، ساعتي و…
 • تعيين عوامل موثر در محاسبه حقوق (مرخصي، غيبت، تاخير، تعجيل و…)
 • تنظيم نحوه محاسبه تسويه حساب هر دوره و انباشته (حتي جهت قراردادهاي كوتاه مدت و غير پيوسته)
 • معرفي احكام و افزايش حقوق و مزايا از طريق آن و تاثير و محاسبه احكام معوق
 • تعيين فرمهاي مختلف چاپ براي فيش حقوقي ، پرسنل و احكام
 • كنترل مرخصي ها و قراردادهاي پرسنل
 • ثبت سند حسابداری حقوق محاسبه شده در صورت لينك به سيستم حسابداري
 • لينك به دستگاه هاي كارت زني
 • امکان فکس گزارشات
 • امکان ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز