ثبت نام در کلاس های آموزشی

  • مدت کلاس: دو جلسه 2 ساعته
  • هزینه کلاس برای هر نرم افزار به ازای یک کارشناس: 380 هزار تومان
  • تعداد نفرات در هر کلاس: حداکثر 10 نفر
  • شماره حساب شرکت مهندسی کامپیوتر

  بانک تجارت: 0122134741

  بانک ملی: 6037991199504519