درخواست کالا در سیستم انبارداری

با استفاده از این امکان ، ثبت درخواستهای مواد اولیه، لوازم مورد نیاز جهت استفاده در تولید و همچنین ثبت درخواستهای مربوط به تدارکات داخلی مقدور می گردد. این درخواستها پس از تاییدات مورد نیاز می توانند مبنای سفارشات خرید قرار گرفته و تا پایان عملیات خرید مورد ردیابی قرار گیرند.

 

جهت برقراری این آیتم ، لطفا با واحد فروش شرکت کاربرد کامپیوتر تماس حاصل فرمائید.