خرید و فروش و دریافت پرداخت

امکان ثبت دريافتي براي پيش فاکتورهاي فروش