انبارداری

امکان ثبت ويژگي کالا در سند درخواست کالا