تایم شیت (محاسبه حقوق پروژه ای)

این آیتم به صورت مجزا در سیستم حقوق و دستمزد قابل اتصال بوده و جهت محاسبه حقوق و مزایای پرسنلی که به صورت ساعتی در پروژه ها و مکانهای مختلف فعالیت می نمایند کاربرد دارد. در این آیتم ساعات موظف کاری کارکنان ، دستمزد پرسنل ساعتی با توجه به نوع کار آنها ، مکانهای فعالیت و کارکردهای پرسنل در هر مکان ثبت شده و از این اطلاعات گزارشهای کارکردی پرسنلی به صورت کلی و پروژه ای دریافت می گردد. همچنین تجمیع اطلاعات ثبت شده برای هر پرسنل از این آیتم به صورت ماهانه به قسمت محاسبه حقوق پرسنلی وی منتقل می شود.

جهت برقراری این آیتم ، لطفا با واحد فروش شرکت کاربرد کامپیوتر تماس حاصل فرمائید.