امکان صدور برگه مرخصی، ماموریت، مجوز اضافه کار و تعیین جانشین در اتوماسیون اداری

اضافه شدن امکان صدور برگه‌های مرخصی و ماموریت، همچنین ثبت مجوز جهت اضافه کاری و شبکاری پرسنل و امکان ارجاع پرونده های اتوماسیون اداری توسط جانشین

 

برگه مرخصی : جهت ثبت مرخصی ساعتی و روزانه پرسنل از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
  • نمایش مانده مرخصی پرسنل (در صورت دارا بودن سیستم حقوق دستمزد)
  • ارجاع برگه مرخصی به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
  • ثبت نوع مرخصی درخواستی (استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و…)
  • ثبت علت مرخصی

برگه ماموریت : جهت ثبت مجوز اعزام پرسنل به ماموریت و سفر از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
  • ثبت درخواست ماموریت به صورت روزانه و ساعتی
  • ارجاع برگه درخواست ماموریت به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
  • ثبت توضیحات مورد نیاز

مجوز اضافه کاری : جهت ثبت مجوز جهت اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری پرسنل از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
  • ثبت درخواست اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری به صورت روزانه با امکان ثبت ساعات درخواستی
  • ارجاع برگه درخواست اضافه کاری به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
  • ثبت توضیحات مورد نیاز

ارجاع پرونده های اتوماسیون اداری توسط جانشین